Älskade museum!

Sveriges Museer

Enligt Eurobarometern från 2017 om kulturarv är svenskarna några av de flitigaste museibesökarna i Europa. Våra museer är viktiga kuggar i det hållbara samhället, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. I seminariet beskrivs museisektorns dynamik ur flera aspekter med påverkan på breda folklager. Museerna med sina drygt 27 miljoner besökare är kunskaps- och bildningsaktörer med hög trovärdighet. Då museerna finns över hela landet är de besöksmål i sig själva men levererar också innehåll för paketering av andra besöksmål. Forskning vid museer är nödvändig för en hög kvalitet på verksamheten och sker ofta i samverkan. Museerna förfogar dessutom över källmaterial och samlingar som är en tillgång för hela forskarsamhället och bas för innovationer. Hur tar vi bäst tillvara museernas goda effekter på samhället? Hur ser vi till att de resurser som genereras också återinvesteras i museernas utveckling där långsiktig ekonomi också säkrar museernas oberoende. Seminariet inleds med en allmän orientering och avslutas med exempel på när museer gör skillnad.