”Sen går jag hem när det stänger”: En studie av nyanländas biblioteksanvändning

Biblioteksutveckling Sörmland

Att nyanlända ofta besöker och i stor omfattning använder folkbiblioteken och dess är välkänt, men vad de faktiskt gör på biblioteket och varför de söker sig dit har tidigare inte undersökts särskilt ingående.

Med avstamp i en nyligen publicerad rapport baserad på intervjuer med personer som nyligen kommit till Sverige och deltagande observationer av bibliotekens programverksamheter för målgruppen, belyser seminariet vad som möjliggör och begränsar bibliotekstjänster för nyanlända i det svenska samhället. Dessutom diskuteras frågan om – och hur – delaktighet och integration möjliggörs genom folkbibliotekens verksamhet.

Rapporten som seminariet utgår från är tydligt biblioteksorienterad men handlar framförallt om människor. 30 nyanlända personer kommer till tals om hur de använder folkbiblioteket och vilken betydelse de tillmäter biblioteket och dess tjänster. Seminariet uppehåller sig också vid frågan om vilka kopplingar som kan göras mellan särskilda tjänster och kvalitéer i biblioteket och deltagarnas skiftande livssituationer.

Seminariet leds av rapportens huvudförfattare, universitetslektor Ola Pilerot, forskare och lärare vid Bibliotekshögskolan i Borås.

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 16.00 - 17.00
Lokal: Nya Hallen, Munktellmuseet

Arrangör: Biblioteksutveckling Sörmland
Kategori: Integration, Folkbildning

Biblioteksutveckling Sörmland deltar även med:
Barnkonventionen blir lag – hur gör vi på biblioteken?
Medskapande som ett verktyg för en hållbar värld
Hur kan en region stötta sina författare, och varför?​​​​​​​hur