Att få fram finansiering för export och internationalisering

Tillväxtverket
 
Kulturföretag tycks ha mycket stor potential för att nå internationella marknader. Tillväxtverkets studier visar att kulturella och kreativa företag redan i dag exporterar dubbelt så mycket som genomsnittet av företag. Samtidigt upplever kulturföretagen mycket mer än genomsnittet att deras internationalisering hämmas av bristande tillgång på finansiering och brist på resurser i företaget. Hur ska detta kunna lösas?
 
Ta del av preliminära resultat från en pågående studie om finansiering för kulturföretag som vill växa genom export eller internationalisering. Studien genomförs på uppdrag av Tillväxtverket och regeringens samverkansgrupp ´Team Sweden kulturella och kreativa näringar´ där flera branschorganisationer samt regionala utvecklingsansvariga ingår.
 
Några frågor som blir besvarade är:
• Vilken sorts finansiering behöver företag i olika kulturella och kreativa branscher, som vill växa genom export eller internationalisering? Varför och när behöver kapitalet komma in? I vilken form?
• Vad behöver olika offentliga och privata aktörer göra för att undanröja de hinder företagen möter i att ordna finansiering?
• Hur ser de kulturella och kreativa företagens kunskap ut gällande lönsamhet och företagsstruktur, för att de ska kunna övertyga potentiella privata finansiärer? Behöver kunskap tillföras?
 
De preliminära resultaten presenteras av projektledaren Maria Adenfelt från konsultföretaget Kontigo, som genomför undersökningen. Även en representant från Tillväxtverket deltar.

SEMINARIUM
Fredag 8 februari
Kl. 13.00 - 14.00
Lokal: Torget, Munktell Science Park

Arrangör: Tillväxtverket
Kategori: Näringsliv, Internationellt

Tillväxtverket deltar även med:
Kulturföretag - inte som andra
Så utvecklas kulturella näringar i Sveriges regioner och kommuner