Infrastruktur för kultur – ett Örebromanifest

Länsmusiken i Örebro AB

Ett idéseminarium om värdet av stabila kulturinstitutioner och deras betydelse för det fria
kulturlivet och det övriga samhällslivet.

Som en del av Nätverkstans sidoprojekt till Folk och Kultur 2018 initierades en nätverksträff i
Örebro november 2017. För första gången träffades representanter för Länsmusiken i
Örebro, Örebro Länsteater, Örebro Läns Museum, ArkivCentrum Örebro län, Örebro
kommuns kulturnämnd, Region Örebro Läns kulturenhet samt Örebro Konstskola i ett
sammanhang där inga beslut skulle fattas utan kontakter och idéutbyte var själva målet.
Mötet blev mycket lyckat och ett resultat av samtalen var att viktiga områden togs fram som
kändes viktiga att gå vidare med i fortsatta samtal.

Gruppen har träffats två gånger under året och ytterligare träffar planeras. Vi ser alla detta
som ett trendbrott i Örebroregionen och tror att det kommer att påverka utvecklingen här,
men att det också kan tillföra något nationellt. Som ett uttryck för denna ambition är detta
idéseminarium på Folk och kultur 2019.

Kultursamverkansmodellen som infördes 2011 är underfinansierad, vilket inneburit att
regionerna/kommunerna som huvudmän fått ta ett allt större ansvar. Det har de generellt
sett inte svarat upp emot. Kulturinstitutionernas ekonomi har därigenom urholkats. Det som
inte stått klart för Kulturdepartementet är att institutionerna också är en bas för det fria
kulturlivet.

Förnyelse och kreativitet kan utvecklas genom kontakter och samverkan över institutions-
och genregränser och genom möjligheter till gränsöverskridande, konkreta projekt.
Incitament som stödjer detta behöver utvecklas och uppföljning och utvärdering reformeras.

Medverkande:
Länsmusiken i Örebro, Gunn Öjebrandt (KD), Börje Ström (L) och Beryl Lunder
Örebro Länsteater, Lena Källström (S), Petra Weckström
Örebro Läns Museum, Hans Karlsson (S), Birgitta Johansen
ArkivCentrum Örebro län, Birgitta Almgren (S), Yvonne Bergman
Örebro kommuns kulturnämnd, Lennart Bondeson (KD), Anna Nordlund
Region Örebro Läns kulturnämnd, Torbjörn Ahlin (C), Rickard Åslund
Örebro Konstskola. Peter Ekström