Infrastruktur för kultur – ett Örebromanifest

Länsmusiken i Örebro AB, Örebro Länsteater, Örebro Läns Museum, ArkivCentrum Örebro län, Örebro kommuns kulturnämnd, Region Örebro Läns kulturenhet samt Örebro Konstskola

Ett idéseminarium om värdet av stabila kulturinstitutioner och deras betydelse för det fria kulturlivet och det övriga samhällslivet.

Som en del av Nätverkstans sidoprojekt till Folk och Kultur 2018 initierades en nätverksträff i Örebro november 2017. För första gången träffades representanter för Länsmusiken i Örebro, Örebro Länsteater, Örebro Läns Museum, ArkivCentrum Örebro län, Örebro kommuns kulturnämnd, Region Örebro Läns kulturenhet samt Örebro Konstskola i ett sammanhang där inga beslut skulle fattas utan kontakter och idéutbyte var själva målet. Mötet blev mycket lyckat och ett resultat av samtalen var att viktiga områden togs fram som kändes viktiga att gå vidare med i fortsatta samtal. 

Gruppen har träffats två gånger under året och ytterligare träffar planeras. Vi ser alla detta som ett trendbrott i Örebroregionen och tror att det kommer att påverka utvecklingen här, men att det också kan tillföra något nationellt. Som ett uttryck för denna ambition är detta idéseminarium på Folk och kultur 2019.

Kultursamverkansmodellen som infördes 2011 är underfinansierad, vilket inneburit att regionerna/kommunerna som huvudmän fått ta ett allt större ansvar. Det har de generellt sett inte svarat upp emot. Kulturinstitutionernas ekonomi har därigenom urholkats. Det som inte stått klart för Kulturdepartementet är att institutionerna också är en bas för det fria kulturlivet.
Förnyelse och kreativitet kan utvecklas genom kontakter och samverkan över institutions- och genregränser och genom möjligheter till gränsöverskridande, konkreta projekt. Incitament som stödjer detta behöver utvecklas och uppföljning och utvärdering reformeras.

På seminariet medverkar 
Gunn Öjebrandt (KD) styrelseordförande för Länsmusiken i Örebro AB 
Beryl Lunder, VD för Länsmusiken i Örebro AB  
Börje Ström (L) styrelseledamot i Länsmusiken i Örebro AB och andre vice ordförande i Örebro kommuns kulturnämnd.
Birgitta Johansen, Museichef och landsantikvarie, Örebro läns museum
Torbjörn Ahlin (C), Ordförande för Region Örebro Läns kulturnämnd
Moderator: Birgitta Ekbladh 

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 11.30 - 12.30
Lokal: Ångvälten, Bolinder Munktell

Arrangör: Länsmusiken i Örebro AB
Kategori: Kulturpolitik, Demokrati