Kulturanalys Norden: Regionalisering och kulturpolitik

Myndigheten för kulturanalys

Hur påverkar regionaliseringspolitiken kulturen i de nordiska länderna? Erik Peurell från Kulturanalys Norden leder ett samtal med experter på kulturpolitik i Norden, med utgångspunkt från en av våra rapporter som publicerades våren 2018. I rapporten Kulturpolitisk styrning beskrevs ansvarsfördelning och reformer inom de nordiska ländernas kulturpolitik under 2000-talet. Ett gemensamt tema i beskrivningarna var regionalisering. Centrum och periferi, stad och land, statlig och regional kulturpolitik är begrepp som är aktuella hos alla våra nordiska grannar. Stora regionreformer har genomförts eller är på väg att genomföras hos flera av dem och i samband med det förändras ansvaret för kulturpolitiken. Vilka blir konsekvenserna av detta, påverkas till exempel principen om armlängds avstånd?

Medverkande:
Nanna Kann-Rasmussen, lektor, PhD., Institut for Informationsstudier, Københavns Universitet
Maria Hirvi-Ijäs, seniorforskare, FD, Kulturpolitiska forskningscentret Cupore, Helsingfors
Njörður Sigurjónsson, Associate Professor, Ph.D., Háskólinn á Bifröst / Bifröst University
Bård Kleppe, Ph.D., seniorforsker, Telemarksforsking, Bø
Jenny Johannisson, docent, utredare, Myndigheten för kulturanalys, Göteborg
 
Samtalsledare:
Erik Peurell, Myndigheten för kulturanalys, Göteborg

Kulturanalys Norden har i uppdrag att ta fram statistik och kunskapsunderlag som är till nytta för beslutsfattare som vill utveckla den nordiska kulturpolitiken och stärka det nordiska kulturlivet. Genom statistik och analys belyser vi viktiga frågor om villkoren för det nordiska kulturlivet. Kulturanalys Norden har initierats på uppdrag av de nordiska kulturministrarna och finansieras av Nordiska ministerrådet och Myndigheten för kulturanalys.

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 10.00 - 11.00
Lokal: Munktellsalen, Bolinder Munktell

Arrangör: Myndigheten för kulturanalys
Kategori: Nordiskt

Myndigheten för kulturanalys deltar även med:
Kulturkonsulenter - kulturarbetare eller byråkrater?
Så utvecklas kulturella näringar i Sveriges regioner och kommuner
Publik och Kultur: Ett panelsamtal om deltagande och kulturpolitik