projektbeskrivning

Bakgrund

Genom kultursamverkansmodellen som infördes 2011 såg Regional Musik i Sverige, Länsteatrarna i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd ett ökat behov av samarbete. Vi har tillsammans arrangerat seminarier i Almedalen och uppvaktat departement, myndigheter, Sveriges Kommuner och Landsting m.fl. Våren 2016 skrev vi tillsammans en debattartikel, där vi lyfte att satsningen på konst och kultur är en nödvändighet i dagens politiska klimat både i Sverige, Europa och övriga världen. Bildning, kultur och demokrati är oskiljaktiga, utan kultur är det omöjligt att upprätthålla en demokrati.  Mot ovan givna bakgrund bestämde sig Regional Musik i Sverige, Länsteatrarna i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd att tillsammans genomföra ett konvent med namnet Folk och Kultur.
 

sAMMANFATTNING

Folk och Kultur genomförs i Munktellstaden i Eskilstuna. De 67 musik-  dans- och teaterinstitutionerna (inom Regional Musik i Sverige, Länsteatrarna i Sverige, Länsmuseernas Samarbetsråd) är basen och arrangörer för Folk och Kultur. Folk och Kultur ska vara ett kulturpolitiskt konvent, en mötesplats som utgör en plattform för diskussioner och nytänkande inom kulturpolitiken. Folk och Kultur vill sprida kunskap och främja en levande debatt om konsten och kulturens roll i samhällsutvecklingen. Folk och Kultur ska vara ett forum där politiker, myndigheter, konstnärer, forskare, kulturbranschen, näringsliv, media, ideella organisationer m fl., möts och utbyter erfarenheter och inspirerar till ny kunskap.  
  
Folk och Kultur bjuder in till kulturaktiviteter som löper som en röd tråd genom hela konventet och manifesterar konsten och kulturens egenvärde. Vi vill att deltagarna ska få se, höra och uppleva allt ifrån små popup-stycken till fullödiga musik-, teater-, dans- och cirkusföreställningar samt museiverksamhet inbegripet konst, design, hantverk m.m. 
  
Folk och Kultur innehåller salonger som skapar ett Utställartorg. Vi bjuder in landets 21 regioner att skapa varsin salong från norr till söder. Vi vill att deltagarna får uppleva en rik variation av respektive regions lokala konst och kulturliv. 
  
Tanken är att konventet ska ersätta en rad andra kulturkonferenser, eller snarare kan andra möten, konferenser och årsmöten flytta in under samma paraply. Ett konvent som ska sätta fokus på konsten och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle. 
 
Tillsammans vill vi bjuda in till något unikt och överraskande, där samverkan, fantasi och kreativitet är i fokus. Det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur lyfter kulturen och alla är välkomna! 

Syntolkning: Lapp med texten "Obs!" uppsatt på en vägg.
Syntolkning: Lapp med texten "Obs!" uppsatt på en vägg.