vår värdegrund

Syntolkning: Färgglad tunnel. Foto: regionmuseet kristianstad & skåne
Syntolkning: Färgglad tunnel. Foto: regionmuseet kristianstad & skåne

FOLK OCH KULTURs värdegrund

Vi som arrangerar Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Länsmuseernas Samarbetsråd och Regional Musik i Sverige med våra 67 medlemsinstitutioner samt våra nära samarbetspartners Eskilstuna kommun och Region Sörmland. Vi tror på ett samhälle där demokratin värnas och utvecklas, där människor möter varandra med grundläggande respekt oavsett vem man är och där alla människors lika värde är självklart.
 
Arrangörer/utställare garanterar att de arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde, enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna samt Sveriges nationella kulturpolitiska mål.
 
Sådana arrangemang och sammankomster som har inslag, föreläsare eller annan typ av information som förespråkar främlingsfientliga, rasistiska påståenden eller uttryck får ej genomföras inom ramen för Folk och Kultur.
 
Vi vill se en aktiv kulturpolitik, mer resurser och mer kunskap om konsten och kulturens roll i samhällsutvecklingen. En satsning som stärker ett livskraftigt kulturliv som i sin tur stärker utvecklingen av samhället, demokratin, mångfalden, välfärden och tryggheten.
 
Gemensamt vill vi främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, främja en öppen dialog om inkluderande samhälls- och demokratiutveckling med konst och kultur som utgångspunkt.
Vår avsikt är att utifrån kulturens egenvärde möjliggöra tvärsektoriella möten, samråd och samarbeten för ett hållbart samhälle där mångfald och Internationalisering bejakas.
 
Vi vill skapa en arena där konst- och kulturlivets alla aktörer kan mötas för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten inom sektorn, så väl som med andra samhällssektorer. Vi vill också att Folk och Kultur ska bli en arena där kulturens kraft och betydelse för demokrati- och samhällsutveckling synliggörs, debatteras och stärks.

Avtalspolicy Folk och Kultur för utskrift: