SEMINARIER OCH WORKSHOPS


Allas rätt till kultur

Lyssna! Titta! Var still! Stör inte! Rör inte! Museer, bibliotek och kulturhus är ofta platser där det ställs krav på besökaren att man ska "uppföra sig" på ett visst sätt. Vissa barn har svårt med dessa regler på grund av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller om man har en intellektuell funktionsnedsättning. I värsta fall kan både skola, familj eller boende välja att inte låta dessa barn följa med på aktiviteter eller utflykter. De får inte sin rätt till kulturarvet utan får stanna hemma istället. Genom projektet Jämlik kultur har vi i samarbete med Lödöse bibliotek och föreningen Attention och med hjälp av expertgrupper jobbat med att förbättra tillgängligheten inom fysisk miljö, pedagogik och kommunikation. Vi har arbetat med ett vidgat deltagande genom att aktivt söka upp skolor och stadsdelar som är underrepresenterade i vår pedagogiska verksamhet. Genom en kombination av uppsökande verksamhet, relationsskapande och förberiedelsematerial har vi sänkt trösklarna och gjort museet tillgängligt för alla. Genom projektet Upptäck Naturhistoriska, som också stöttats ekonomiskt av Göteborgs stad, har vi bidragit till att utjämna skillnaderna mellan de elever som är vana museibesökare och de som inte är det.

Arrangör: Västra Götalandsregionen/Västarvet

 


Anti-aging för rösten

 
Körsång är den allra vanligaste amatörkulturverksamheten i Sverige. I en kör har du möjlighet att få utlopp för din kreativitet och skapa tillsammans med andra. Dessutom finns det stora hälsofördelar med att sjunga. Men åldrandet påverkar också rösten och det är vanligt att körsångare tror att de måste sluta sjunga. Många körer har fler och fler äldre medlemmar och körledare saknar verktyg för hur man hanterar den utvecklingen. Hur kan våra äldre korister få fortsätta sjunga hela livet och därmed må bättre och finnas kvar i sitt sociala sammanhang? Det sångpedagogiska konceptet Anti-aging för rösten syftar till att utveckla och bevara rösten genom hela livet, via kroppsträning, tal- och sångövningar. I denna workshop ger vi prov på hur detta koncept fungerar i praktiken.

 
Arrangör: Sensus Studieförbund
 


Arkiv till folket!
 
Arkiven är en omistlig del av vår demokrati, men bara ett litet fåtal använder sig av dem. Allt fler arbetar dock aktivt med arkivpedagogik för att sprida kunskap om och genom arkiven. Målgrupperna är alla grupper i samhället - barn, ungdomar, vuxna och seniorer. Eva Tegnhed, arkivchef vid Föreningsarkivet i Jämtlands län, ger exempel på hur detta arbete kan se ut. Eva är själv legitimerad gymnasielärare i religion och historia och har under flera år arbetat som arkivpedagog.
 
Arrangör: Folkrörelsernas Arkivförbund
 


Artivist-verkstad

 
Vad händer när man samlar en massa drivna och kreativa människor i samma rum och låter deras krafter bli en plattform för samarbete och idéer? Det är precis vad vi gör genom projektet artivist.nu och vill göra i en workshop hos Folk och Kultur. En artivist är en kreativ samhällsinspiratör, det vill säga en person som använder konst och kultur för en hållbar värld. Artivist.nu är en ideell plattform som jobbar för fred och mänskliga rättigheter i vardagen genom att samla kunskap och drivkraft inom kultur, dialog och pedagogik. Projektet drivs av Fredens Hus i samarbete med Camino och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Det görs många stora insatser för rättvisa, respekt, frihet och medmänsklighet på olika håll i Sverige idag. Artivist.nu vill få alla drivna människor att jobba tillsammans och dela varandras kunskap och kanaler. Vid workshopen under Folk och kultur introducerar vi begreppet Artivist. I en artivist-verkstad kommer deltagarna att få användning för och samarbeta med sina olika perspektiv. Slutprodukten kan bli varierande: ett konstverk, en projektidé, en sång eller varför inte en utbildningskurs?

 
Arrangör: Fredens Hus
 


Arts School Day - att tillgängliggöra den regionala, professionella scenkonsten och kulturen och dess utbildningsvägar för framtidens publik!

 
I Skapande Skola kommer professionella kulturskapare på besök ”hem” till eleverna i grundskolan. Nu vänder vi på kuttingen, så att samtliga Gotlands åttondeklassare kommer på besök ”hem” till scenkonstinstitutionerna och yrkesförberedande utbildningar i Visby under en dag med blandade klasser. Varje elev får möjlighet att medverka vid 4 kortare framträdanden/info sessions om ca 30 minuter under en och samma dag: teater, musik, dans och konst, och med information om gymnasiets estetlinjer. Eleverna från högstadierna utanför Visby kommer in med buss på morgonen, blandas i olika grupper och tar sig till fots till de olika spelplatserna. Lunch ordnas på Visbyskolorna. Bussarna återvänder så efter sista föreställningen. Efter besöket utvärderas projektet av elever och lärare. Arts School Day har nu gjorts tre år på Gotland och har hämtat inspiration från det holländska "Kunstschooldag", som genomförs i Amsterdam sedan 1986.

 
Arrangör: GotlandsMusiken
 


Att främja en likvärdig läsning för barn och unga?
 

Tillgång till ett rikt språk och en väl fungerande läs-och skrivförmåga är en rättvise- och demokratifråga då dessa är förutsättningar för det livslånga lärandet. Förmågan att kunna uttrycka sina tankar, känslor, önskningar och visioner i ord är helt avgörande för framgångar både i skola och arbetsliv. Forskningsstudier visar att litteratur och högläsning är ett mycket kraftfullt verktyg för att utveckla barns språk. Högläsning och tillgång till litteratur ökar chanserna för att barn själva blir läsare och har stor betydelse för deras kommande läsförståelse. Läsdelegationens ordförande Katti Hoflin berättar här om delegationens uppdrag och representanter från Hjo kommun beskriver hur språk- och litteraturabetet löper som en röd tråd genom flera av kommunens verksamheter. MVC, BVC, bibliotek, förskola, förskoleklass, fritidshem, skola och föreningsliv.

 
Arrangör: Läsdelegationen och Hjo kommun 
 


Att främja konst och kultur utifrån konstnärskapet och konstnären
 

Transit delar med sig av sin erfarenhet att arbeta med och för yrkesverksamma, oberoende, konstnärer inom musik, film, scenkonst, bildkonst och design för att främja utvecklingen av deras verksamheter för ekonomiskt och konstnärligt hållbarhet. 
 
Arrangör: Transit
 


Att stärka konstområdet i en region - "Ett kulturliv för alla" ska ge långsiktiga effekter i Västmanland

 
I Region Västmanland är ett prioriterat område att stärka konstområdet i regionen. Samtliga tio kommuner har gått samman i projektet "Ett kulturliv för alla - konst" som även finansieras av Region Västmanland och Kulturrådet. Vi utgår från platsens styrkor och drivkrafter och Kulturutvecklaren inom konstområdet berättar om en kreativ process där samverkan även har stärkts mellan kommunerna och med Konstfrämjandet Västmanland. Projektet är treårigt och projektstart var 1 oktober 2017.

 
Arrangör: Region Västmanland, Kulturutveckling
 


Att synliggöra det osynliga – Hur kan immateriellt kulturarv tryggas inom slöjd och hantverk?
 

Unesco antog 2003 konventionen om tryggande av immateriellt kulturarv, Sverige ratificierade den 2011. Ett av de områden som särskilt prioriteras i konventionen är tradionell hantverkskunskap. Kunskaper som är värda att tryggas, användas och utvecklas för framtiden. Vissa hantverk och hantverkstekniker är i högsta grad levande medan andra för en mer tynande tillvaro, med dålig eller ingen återväxt. Det innebär att kunskap och möjligheten att föra denna vidare är mer eller mindre akut hotad. För att säkerställa att tradionell hantverkskunskap lever vidare är det bästa sättet att den förs vidare från människa till människa, exempelvis genom mästare-lärling eller lärare-elev. Detta sker också inom många hantverk och tekniker men i många fall finns det ingen säkrad återväxt. Finns det andra möjligheter? Kan dokumentaon i rörliga bilder och modern digital 3D-teknik bidra till att trygga det immateriella kulturarvet inom slöjd och hantverk? Hur serforskningsläget ut just nu? Det är några av frågorna som kommer att diskuteras under seminariet.

 
Arrangör: Sörmlands Museum hemslöjden
 


Barn och ungas engagemang i kulturarvet
 
Sveriges Hembygdsförbund har nyligen avslutat ett treårigt projekt med titeln Ung Hembygdsambassadör där fokus låg på ungdomars delaktighet och intresse för det lokala kulturarvet. Projektet kom under 2015 att utvecklas till ett integrationsprojekt där unga asylsökande ungdomar fick möta det lokala föreningslivet och uppleva kulturarvet och den svenska naturen. Projektet har också presenterats internationellt som ett exempel på hur man kan arbeta i enlighet med den europeiska landskapskonventionen för att skapa delaktighet.
 
Arrangör: Sveriges Hembygdsförbund
 


Barn- och ungas kulturvanor i Sverige
 

Vi presenterar en rikstäckande studie över elever i årskurs 5, 8 och andra året på gymnasiet och deras deltagande och utövande av kulturaktiviteter. Resultaten presenteras och analyseras ufrån olika kön, utbildningsbakgrund och utländsk bakgrund. Resultaten presenteras utifrån ett nationellt och regionalt perspektiv.

 
Arrangör: Myndigheten för kulturanalys
 


Barn sjunger - om de bara får möjligheten

Att som barn få utveckla sin sångröst och ta del av vår gemensamma sångskatt är idag närmast en klassfråga. Kompetensen om barnrösten och barnsången är låg, och i våra utbildningar för lärare och förskolelärare är ämnet nästan obefintligt. I samarbete med UNGiKÖR driver Sensus Studieförbund kurskonceptet Barn vill sjunga! – kompetensutveckling för alla som arbetar med barn och sång, i förskola, grundskola, kulturskola, kyrka mm - ett viktigt bidrag, men en droppe i havet om man tänker på alla barns rätt till sin sångröst. Detta seminarium vill dels belysa barn och sång ur ett historiskt perspektiv, dels ge aktuell kunskap i ämnet, och inte minst fortsätta samtalet om hur vi kan påverka utvecklingen för att ge alla barn möjlighet till att sjunga i framtiden.

Arrangör: Sensus Studieförbund
 


Behovet av det livslånga lärandet inom de kulturella näringarna
 
Kulturakademin Trappan kommer göra en workshop  där de ska öka förståelsen och vikten av det livslånga lärandet. Lärandet och ökad kompetens blir förmodligen det som gör skillnad för många utövare om de är anställningsbara, får igenom sitt projekt eller inte. Kunskap och kompetens kan göra skillnad.
 
Arrangör: Kulturakademin Trappan

 


Behövs nya kulturpolitiska mål?
 

Carl-Johan Kleberg och Torbjörn Forsell arbetar med en bok med den preliminära titeln: Hur 1974 års kulturpolitik kom till och vad det blev av den. I arbetet med boken har dem funnit att det finns problem med hur man idag arbetar med utvärderingen av de kulturpoliska målen. Dem frågar sig om det inte behövs nya fräscha mål och vill med dessa funderingar bidra till den breda kulturdebatt som saknats, men som dem hoppas inleds med Folk och Kultur i Eskilstuna.

 
Arrangör: Carl-Johan Kleberg och Torbjörn Forsell
 


Bibliotek i Västmanland
 

Bibliotek i Västmanland är ett samarbete mellan folkbiblioteken i alla tio kommunerna i Västmanland samt sjukhusbiblioteket. Projektet påbörjades 2015 och de viktigaste projektmålen handlar om upphandling av gemensamt biblioteksdatasystem, webbplats, RFID-teknik, marknadsföring och kompetensutbyte. Projektet finns inskrivet som prioriterat område i Västmanlands regionala kulturplan 2015-2018.
Medverkar i detta seminarium gör Karin Hansson som kommer att prata om syfte och mål med projektet, hur dem praktiskt har arbetat med det, vilka funktioner som är viktiga för att komma vidare, samt på vilket vis resultatet av projektet kommer till nytta för Västmanlands invånare och andra biblioteksbesökare.

 
Medverkande: Karin Hansson, Kulturutvecklare Region Västmanland
 
Arrangör: Region Västmanland
 


Bibliotek som symbolfråga
 
Folkbiblioteken har under de senaste åren varit en av de mest omdebatterade kulturfrågorna. Det har handlat om medieurval, gallring, tysthetsnormer och stängda bibliotek. Botkyrka kommun har återkommande stått i debattens mitt. Vad är debatten ett uttryck för och handlar den överhuvudtaget om bibliotek? Blir biblioteken i själva verket symbol för någonting annat och varför provocerar frågorna så? Hur påverkas biblioteksverksamheten av debatten och hur förhåller den sig till biblioteksanvändarnas och professionens bild av verksamheten?
 
Arrangör: Botkyrka kommun
 


Kulturens roll utifrån de förändringar som sker i samhället 
 

Keynote: Carina Brorman, entreprenör, kommunikationsrådgivare och styrelseproffs.
 
Arrangör: Folk och Kultur


Bryr sig bara högerpopulistiska partier om kulturpolitik?
 

De högerpopulistiska partierna växer i Västvärlden och för dem är kulturpolitiken ett viktigt medel för att nå politiska mål, som en avgränsad nationell identitet. I seminariet kommer forskare och debattörer att diskutera de andra partiernas tillkortakommanden i den kulturpolitiska debatten, varför denna utveckling har kommit så starkt de senaste decennierna, om detta hänt tidigare, vad som sker i andra länder, vad som skulle få de andra partierna att ta strid för en kulturpolitik kännetecknad av tolerans, demokrati och mångkultur. 

 
Arrangör: Koalition för kulturdebatt
 


Cultural planning
 

Det började med att vi frågade oss ”Varför tar pengarna slut just när konstnärerna ska få betalt?” Genom KISAMs förstudie 2015, blev svaret, det behövs mer kunskap hos högsta beslutsfattare i kommuner. Och vad händer när kommunalråd och kommunchefer får kunskap om konstens möjligheter i samhällsutvecklingen? Vi vill dela med oss av våra erfarenheter av att arbeta praktiskt och tvärsektoriellt i pilotkommuner i Sverige. Hur går man från Cultural planning till Cultural doing? Hur får man kommunens högsta beslutsfattare att prioritera kultur? KISAM-modellens byggstenar är delaktighet, inflytande, demokrati, kunskap och kultur. Information och erfarenheter från arbete med KISAM-modellen. KISAM är INTE ett kulturprojekt utan ett utvecklingsarbete där kulturen ingår.

 
Arrangör: KISAM
 


Den kreativa hjärnan
 

Keynote: Fredrik Ullén, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet och pianist, talar utifrån spetsforskning som handlar om kunskap och kreativitet.
 
Arrangör: Folk och Kultur
 


Den känsliga scenen
 
Hur arbetar en sjukhusclown? Vem behöver kultur i vården? ClownClubben är Sörmlands sjukhusclowner och är en av 14 grupper i Sverige som regelbundet besöker barn som vistas i sjukhusmiljöer.
 
Arrangör: ClownClubben
 


Dokumentärfilmsserien Det goda landet
 
Det kristallenbelönade Filmbolaget Film and Tell har under 2017 producerat sex filmer på sex olika teman, polisen, försvaret, arbetsmarknad, medborgarskapet, utbildning och kulturarv. Partners i projektet har varit Sveriges Hembygdsförbund, Riksförbundet Sveriges Museer, studieförbundet Vuxenskolan, Nämnden för hemslöjdsfrågor med flera. Seminariet visar delar av filmerna och diskuterar den drivande frågeställningen, hur det staten och det svenska majoritetssamhället hanterar utmaningen att möta invandrare.
 
Arrangör: Sveriges Hembygdsförbund och Sveriges Museer
 


Drama som ämne i grundskolan!
 
Drama är ett estetiskt och pedagogiskt ämne som använder teaterns uttrycksformer. Genom praktiska övningar, lekar, rollspel, dramatiseringar, teaterföreställningar och reflektion utvecklas personer och grupper. Att drama har positiva effekter på lärande och språkutveckling är idag väl belagt i flertalet internationella studier. Drama ger barn ett kommunikativt, estetiskt språk, möjlighet till fysisk rörelse under skoldagen och trygghet i att tala inför andra. Ämnet bidrar till ökad motivation och fördjupat lärande. Drama skapar också väl fungerande demokratiska grupper med arbetsro. Då forskning visar att drama bidrar med många viktiga kvaliteter för barn och unga anser vi det hög tid att införa drama som obligatoriskt ämne i grundskolan. Under seminariet presenteras forskning relaterad till drama och språkutveckling samt internationella exempel från länder som infört drama på schemat. Nätverket för drama-/teaterlärare i högre utbildning består av pedagoger och forskare vid ett flertal lärosäten. Läs mer om drama i grundskolan, forskning och goda exempel på webbplatsen: dramaiskolan.se
 
Arrangör: Nätverket för drama och teater i högre utbildning
 


Eskilstuna-Kuriren med Strängnäs Tidning på Munktell Science Park
 
Utan konstnärer är det svårt att utveckla kulturen och därför har de en huvudroll i den svenska kulturpolitiken. Men vilka blir konstnärer och under vilka förutsättningar verkar de runt om i landet? Vilken betydelse har de stöd som staten tillför? Behöver stöden se annorlunda ut? I detta seminarium ger särskilda utredaren Ann-Christin Nykvist en inblick i den utredning om konstnärers villkor som utredningen ska överlämna till demokrati- och kulturminstern senast den 28 februari 2018. Med sig på scenen i ett efterföljande samtal har hon representanter från politiken och konstnärerna.
 
Arrangör: Konstnärspolitiska utredningen
 


Eskilstuna kommuns lässatsning
 
Bibliotekskonsulenter från Eskilstuna kommuns lässatsning berättar om satsningen från starten fram till idag, om uppdraget och om hur de utför och tänker kring sitt läsfrämjande arbete. Ett av de prioriterade målen i Eskilstuna kommun är att höja utbildningsnivån hos invånarna. Lässatsningen är ett led i det arbetet och syftar till att öka flickors och pojkars lust att läsa. Målet är att barn ska utveckla goda läsvanor i tidig ålder och se sig själva som läsande personer, med tilltro till den egna förmågan. Lässatsningen omfattar alla barn i förskolan och elever i skolans F-3, både i kommunal och fristående verksamhet. Totalt får omkring trettio skolor och nittio förskolor med nästan 11 000 barn ta del av lässtimulerande insatser. Lässatsningen arbetar långsiktigt för att barn och elever ska få läslust och goda läsvanor, tillgång till ett varierat utbud av böcker (oavsett medieformat), inspiration, fina läsmiljöer, möjlighet till sammanhang, förförståelse och att samtala om det lästa, och välfungerande skolbibliotek. Våren 2017 påbörjades ett arbete med att starta upp fyra förskolebibliotek. Lässatsningen bygger på ett nära samarbete mellan bibliotekskonsulenter, bibliotekarier och pedagoger. Lärare och pedagoger arbetar självständigt i klasser och grupper med metoder från Lässatsningen och med stöd från bibliotekskonsulenterna. Viktiga vuxna är också fritidspersonal, vårdnadshavare, mor- och farföräldrar, idrottstränare med flera.
 
Arrangör: Eskilstuna kommuns lässatsning


Ett inkluderande kulturliv i Norden
 
Under åren 2017-2019 kommer det norska kulturrådet tillsammans med övriga nordiska länder genomföra projektet Inkluderande kulturliv i Norden. Projektet lyfter fram kulturens roll i samhällsutvecklingen i migrationens tidsålder. Projektet initierades som en del i det norska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet. Seminariet kommer ev även att innehålla inslag om det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet på temat social hållbarhet och inkludering. 
 
Arrangör: Kulturrådet
 


Europeiska Kulturbarn
 
Europeiska Kulturbarn (Cultural Children of Europe) är ett Nordisk/Baltiska projektet där barn i åldrarna 0-8
får får möjlighet att ta del av konst och kulturella uttryck i sin vardag.
 
Arrangör: Norrdans/Dans Västernorrland
 


#fakta #bildning #demokrati – mediernas betydelse för kulturpolitiken
  
Behövs kulturjournalistik för samhällsdebatten? Vem tar ansvar för det kritiska samtalet? 
 
Medverkande: 
Lisa Bjurwald, chefredaktör Författaren, Anders Q Björkman, biträdande kulturchef Svenska Dagbladet, Björn Wiman, kulturchef Dagens Nyheter, Ulf Lundén, kulturredaktör Dala-Demokraten, Anette Novak, VD Interactive Institute Swedish och Hanna Ohlen Järvinen, kulturredaktör Opulens. Programmet modereras av Gunilla Kindstrand, journalist och publicist.

Arrangör: Folk och Kultur


Finns det verkligen bra kultur i hela Sverige?

Hela Sverige ska leva är en riksorganisation som jobbar med landsbygd och för ett land i balans. I detta seminarium får du ta del av en intressant panel som diskuterar "Finns det kultur i hela landet? Behövs det kultur i hela landet? Hur ser förutsättningarna ut? Hur ser fördelningen av kulturmedel ut och hur påverkar det förutsättningarna. Vi talar också om hur bilden av landsbygden påverkar synen på kulturen och hur det i sin tur påverkar de som vill utöva den. Om attityder, kultur och landsbygd. Vi återkommer inom kort med paneldeltagare Modererar seminariet gör Terese Bengard, verksamhetschef för Hela Sverige ska leva.

Arrangör: Hela Sverige ska leva

 


"Flykt, migration och exil” – en dokumentation av ett förändrat samhällsklimat
 

Vad har hänt de senaste tio åren kring hur vi i Sverige tar emot flyktingar? Hur såg mötet mellan svenskarna och de nyanlända ut då och hur ser det ut idag? Vad har förändrats i praktiken och vad har hänt med värderingar och synsätt? Hur har synen på vi och dem ändrats?
 
Med utgångspunkt från två större dokumentationer på samma plats - Flen mitt i Sörmland - gjorda av Sörmlands museum 2007/08 och 2016/17 belyser seminariet dessa frågor och samtidigt hur museer kan arbeta långsiktigt med aktuella samhällsfrågor. Flen har i decennier tagit emot många flyktingar och här finns en stor flyktingförläggning.
 
Genom ett rikt material av intervjuer, ibland med samma människor med tio års mellanrum, och etnologiska dokumentationer, arkivsamlingar och föremål kan Sörmlands museum ge mångsidiga perspektiv på frågor kring migration och samhällsklimat. Hur ser mottagandet ut och hur har det sett ut? Hur tycker och känner människor? Vilka upplevelser av den nya platsen har människor som fly? Och hur tycker och tänker tjänstemän, föreningsaktiva och vanliga Flensbor? Efter flera utställningar och pedagogiska program samlar nu museet hela materialet till en bok som kommer att presenteras på seminariet. Läs mer om Sörmlands museums projekt ”Flykt, migration och exil” på www.sormlandsmuseum.se 

 
Arrangör: Sörmlands Museum
 


Folk, liv och e-arkiv: Vem bevarar den digitala samtiden – och hur?

 
I Sverige finns många olika sorters arkiv. Vid sidan av kommun och stadsarkiv finns också föreningsarkiv, företagsarkiv, folkrörelsearkiv, arkiv för folkliv, för barnbilder och personarkiv. Listan kan göras ännu längre. Tillsammans bevarar arkiven olika aspekter av en inte bara svensk, utan en global historia. I arkiven samlas räkenskaper, mötesprotokoll, fotografier, gamla betyg, dagböcker, brev och teckningar som alla ger röst åt det förflutna och hjälper oss förstå den värld vi lever i. Hyllmeter efter hyllmeter har arkiven under 400 år gradvis fyllts på med nya handlingar. Men de svenska arkivinstitutionerna står idag inför en digital utmaning. Ny kommunikationsteknologi har inte bara förändrat människors sätt att kommunicera med varandra. Den har också förändrat de sätt på vilka organisationer, föreningar och rörelser bedriver sin verksamhet och hur människor lever och organiserar sina liv. Sociala medier gör det möjligt att organisera möten, mobilisera för demonstrationer och bilda gemenskaper under nya, mer spontana former. Dagböcker ersätts med bloggar och med hjälp av ögonblicksbilder kan familjer bibehålla en känsla av närhet när avstånden dem emellan är stora. Få av dessa digitala dokument kommer arkiven till del, varmed viktiga minnen och röster ur samtiden går förlorade. Arkiv Sörmland arrangerar därför ett seminarium avsett att väcka en diskussion runt digitaliseringens betydelse för insamlingen och bevarandet av minnen ur samtiden: Hur möter arkiven en samtid där tillvaron allt mer kommit att genomsyras av digital kommunikation? Vem tar ansvaret för att bevara dessa handlingar för framtiden… och hur gör man?

 
Arrangör: Arkiv Sörmland
 


Folkbildningen - en av Sveriges största kulturaktörer 
 

Samtal om Folkbildningens betydelse för kulturen med representanter från studieförbunden, länsbildningsförbundet Sörmland samt inbjuden gäst. Under samtalet kommer en pågående studiecirkel ske med hantverkstema samt efterföljande publiksamtal. Seminariet är i arbetsprocess och tillägg till själva innehållet kommer tillkomma. Tiden är fast, lika så aktörerna.
 
Arrangör: Studieförbunden och Länsbildningsförbundet Sörmland
 


FolkUngar - Workshopen

 
FolkUngar har sen 2013 mött drygt 25000 barn, i skolor, förskolor, förberedelseklasser, särskolor etc och tillsammans med dem skapat ett gemensamt vi, via folkmusik. Vi vill gärna visa hur vi arbetar.
FolkUngar började med en idé om att alla barns rätt att spela, dansa, skriva text och sjunga - samt att komma i kontakt med kulturuttryck som är lokala. Med utgångspunkt i det så bildades ensemblen bestående av Anders Kråkan Ågren, bas, Eiwor Kjellberg, fiol, Tuva Modéer, fiol och Ian Carr, gitarr.

 
Arrangör: Bilda Mitt
 


Framtidens kulturpolitik
  

Vad kan vi lära oss av våra ordföranden i partiernas ungdomsförbund? Ett samtal om kulturpolitiken och hur den kommer att förändras i framtiden.
 
Medverkande: 
Elias Collin förbundssekreterare Liberalernas ungdomsförbund, Paulina Granberg, styrelseledamot SSU, David Ling, ekonomisk- och välfärdspolitisk talesperson Grön Ungdom, Henrik Malmrot, förbundsordförande Ung Vänster m.fl. 

 
Arrangör: Folk och Kultur 
 


Framtidspaning i en föränderlig värld - del 1
 
Här bjuds det på en bred diskussion om framtida utmaningar och möjligheter i samhällsutvecklingen. Vi riktar ljuset på frågor som vi uppfattar har stor betydelse för framtiden. Lyssna på tre anföranden utifrån statsvetenskap, sociologi och datavetenskap. 
 
Medverkande: 
Per Strömbäck, talesperson för Dataspelbranschen, Elcim Yilmaz, VD Superturken och 
Jakob Grandin, grundare av Gather. 

 
Arrangör: Folk och Kultur i samarbete med Munktell Science Park
 


Framtidspaning i en föränderlig värld - del 2  
 
Här bjuds det på en bred diskussion om framtida utmaningar och möjligheter i samhällsutvecklingen. Vi riktar ljuset på frågor som vi uppfattar har stor betydelse för framtiden. Lyssna på tre anföranden utifrån nationalekonomi, filosofi och kulturvetenskap. 
 
Medverkande: 
Tobias Nielsén, Volante presenterar aktuella rapporter och litteratur inom kulturforskning, Annika Wallenskog, chefsekonom Sveriges Kommuner och Landsting och en representant för framtidsforskning. 

 
Arrangör: Folk och Kultur i samarbete med Munktell Science Park


Frilansare se hit!

Frilansa i Europa- möjligheter och fallgropar. Magda Ziomek från SMart Berlin - Organisera din frilansverksamhet kollektivt med SMart och öka din sociala trygghet: praktisk rådgivning i allt från fakturering, ansökningar för kulturstöd, dra kostnader i dina projekt, internationell verksamhet, hur kan jag som frilansare få tillgång till A-kassa/försäkringskassa/föräldrapeng. Kort och gott, massa good to know för frilansare.

Arrangör: Intercult/ SMart Produktionshus
 


Fristadstorget Eskilstuna – en arena för kultur

Vi nöjde oss inte med att bygga ett vackert och funktionellt torg – vi satsar på samarbeten som fyller torget med liv och rörelse. Ann Segelborg och Bosse Lundkvist, kultur- och fritidsförvaltningen i Eskilstuna berättar om de första åren kring Fristadstorget – ett levande torg mitt i centrum.

Arrangör: Eskilstuna kommun

 


#Future of Culture in Europe
 

Hur kan vi påverka europeisk kulturpolitik från Eskilstuna? Är vi beroende av Europa? Det pågår en intensiv lobbying i Europa för en tydligare markering av kulturens roll i europeisk politik. Kultursektorn driver en kampanj för att i god tid innan en ny EU budget tas fram påverka politiker i EU Parlamentet till att förstå kulturens roll och värde för Europas framtid. Det immateriella värdet ska så klart omsättas i högre anslag till fonden Kreativa Europa i den kommande budgeten. Intercult, som har varit aktiv såväl på den europeiska som på den svenska politiska arenan, inbjuder kollegor från den svenska kultursektorn till ett seminarie med mer information och diskussion om hur vi från Eskilstuna kan påverka den europeiska debatten.
 
Arrangör: Intercult
 


Hur kan yrkesintroduktion bredda rekryteringen till scenkonsten?

 
Svensk Scenkonst och Teaterförbundet har slutit ett avtal om yrkesintrodukonsanställningar som syftar till att underlätta för ungdomar att komma in och utvecklas i scenkonstbranschen. Branschen står inför stora utmaningar vad gäller generationsväxling, mångfald och jämställdhet. Men det finns också ett behov av att säkerställa kompetens till unika administrava och tekniska yrkesroller. Vad beror dessa utmaningar på och hur arbetar scenkonstinstitutioner idag? Är yrkesintroduktionsanställningar en av lösningarna på scenkonstens utmaningar och hur får vi etablerade arbetstagare att dela med sig av sina kunskaper? Vad kan andra branscher som också har en sned rekrytering lära av scenkonsten och hur kan erfarenheterna utveckla arbetsmarknadspolitiken?

 
Arrangör: Svensk Scenkonst
 


Hur utvecklas kulturen och regionen när ett statligt museum flyttar in?

 
Ett samtal kring utmaningar och möjligheter när det regionala museet Jämtli blir värd för en statlig institution. Bildkonstens krav för att utveckla kulturintresset och möta de ungas intresse för konst, är centralt i samarbetet. Samtalet kommer handla om konstens betydelse för regional utveckling, vikten av statliga institutioners närvaro i hela landet, pedagogisk utveckling kring konsten, samt om utmaningen att bygga ett ny konstmuseum.

 
Arrangör: Region Jämtland Härjedalen
 


Hur 1974 års kulturpolitik kom till och vad det blev av den
 

Torbjörn Forsell och Carl-Johan Kleberg arbetar med en bok med den preliminära titeln "Hur 1974 års kulturpolitik kom till och vad det blev av den". Båda två jobbade i utbildningsdepartementet när 1974 års kulturpolitik togs fram. Här berättar dem om det arbetet och beskriver vad som hänt med den politiken. Läget 43 år efteråt väcker frågor.

 
Arrangör: Torbjörn Forsell och Carl-Johan Kleberg
 


Ideell kultur som gör skillnad på riktigt

 
Runtom i landet finns det berättelser om hur civilsamhället och enskilda individer gör insatser för att förändra och påverka sin egen eller andras livssituation genom kultur. Det kan handla om självorganisering i socioekonomiskt utsatta områden och det kan handla om en förening som går in när det uppstår en kris eller när välfärdssystemet inte räcker till. Vad är det som driver människor att engagera sig och dra igång verksamheter? Vilka framgångsfaktorer finns? Hur kan vi använda och förstå dessa enskilda initiativ i ett större perspektiv? Vilka lärdomar kan samhället i stort dra av de ideella erfarenheterna? Med utgångspunkt i ett antal berättelser från den ideella sektorn kommer vi att föra ett samtal om inspiration, kunskapsöverföring och framgångskoncept utifrån de utmaningar som finns idag och de som kommer i framtiden.

 
Arrangör: Ideell kulturallians
 


Klimatförändringar och Kulturarv

 
Mot bakgrund av den utredning som gjorts i Västsverige kring klimatförändringarnas påverkan på kulturarvet och hur man bör tackla det, samtalar vi kring klimatpåverkan, kulturarvet som resurs i klimatomställning, och hur vi kan låta historien leva vidare i detta förändrade framtidsperspektiv. De kommande klimatförändringarna kommer på ett definitivt sätt förändra förutsättningarna för att arbeta med samhällsbyggnad och kulturarvsfrågor. Ett närmande till mellan kulturarvssektorn och övriga samhällssektorers agerande i klimatanpassningsfrågor är nödvändig, vilket är både en utmaning och utvecklande för museisektorn. Hur blir kulturarvet klimatsmart? "Kulturarv för framtida generationer" är en gemensam satsning mellan länsmuseiorganisationer och länsstyrelser i Västra Götalands och Hallands län, och i samverkan med Riksantikvarieämbetet.
 
Läs mer på: www.vastarvet.se/klimatwww.kulturmiljohalland/projekt, www.bohuslansmuseum.se/klimat

 
Arrangör: Bohusläns museum, Västarvet och Kulturmiljö Halland
 


Konstanalys som obligatoriskt moment i lärarutbildningen
 

Skolteatern är unik i den mån den kan nå alla barn oavsett var de bor eller vad de har för bakgrund. Men hur många barn möter regelbundet scenkonst och vilken kunskap får blivande lärare om teater och dans som konstform och konstens roll i lärandet? Svenska ASSITEJ har under en tid diskuterat utvecklingen av relationen mellan scenkonsten och skolan (inklusive förskolan) och hur situationen för närvarande ser ut ur ett nationellt perspektiv. Uppgifterna är motstridiga och situationen ser väldigt olika ut i olika delar av landet. Vi ser ett behov av att belysa denna fråga och vi kommer under hösten 2017 knyta till oss personer med kunskap om såväl skol- som scenkonstvärlden. Det finns en splittrad kunskap på detta område som vi ser ett behov av att samla i syfte att öka samverkan mellan scenkonsten och skolan samt ge fördjupad kunskap om (scen)konst i lärarutbildningarna.
 
Arrangör: Svenska ASSITEJ
 


Konsten att delta och mötas - integration i praktiken

 
”Konsten att mötas” och ”Konsten att delta” är två projekt som vill underlätta för utlandsfödda bild- och formskapare att bli en del av den svenska konstscenen. Deltagarna berättar om hur projekten har vuxit fram, hur framtiden ser ut och hur de samverkar. I samtalet lyfts konkreta exempel på både framgång och motgång. Hur gör man och vilka är svårigheterna? Diskussion om hur man genom samarbete blir starkare och tillsammans kan skapa och utveckla plattformar för kollegialt samarbete mellan konstnärer som öppnar kulturlivet för dem som står utanför.

 
Arrangör: Sveriges Konstföreningar/Konstnärernas Riksorganisation
 


Konst händer – här och nu
 
Statens konstråd berättar om regeringssatsningen Konst händer - tillsammans med några av alla dem som på olika sätt medverkar i satsningen. Uppdraget består av tre delar: Att producera nutida konst i miljonprogrammet tillsammans boende, att utveckla metoder för invånarinflytande i processerna för när konst blir till, och att sprida kunskap om vad vi gör. Beställarfunktionen är omvänd i projektet. I stället för att utgå från stadsomvandling, nybyggnad eller en konstnärlig/curatoriell idé kommer initiativen direkt från boende i miljonprogrammet. Efter en öppen utlysning fick Statens konstråd 153 förslag om samarbeten. Efter en lång, fördjupad förundersökningsfas pågår arbetet nu på 15 platser, spridda över hela landet. Jättekul om ni vill träffa oss! Välkomna!

 
Arrangör: Statens konstråd
 


Konsthuset i Farsta - ett nytt sätt att skapa produkonsplatser för morgondagens konstnärer
 
Infrastruktur och villkor för konstproduktion idag och in i framtiden. Villkor för konstnärernas arbetmetoder och överlevnad i samarbete över konstgränserna. Den interdisciplinära arbetsplatsen för konst idag och i framtiden. Mötet mellan de frilansande konstnärerna och instuonerna, en grogrund för kreavitet, synergier och möten mellan konsormerna för ett starkare ekonomiskt fundament.
 
Arrangör: SITE

 


Krigsbarn – berättelser ur arkiven
 

Berättarantikvarie Marianne Folkedotter ger här ett exempel på hur brev, dokument, fotografi och en hel del detektivarbete, kan resultera i en berättelse som börjar med finska krigsbarn och som sträcker sig ända fram till idag. Genom den muntliga berättarframställningen får historiska skeenden och enskilda människors liv en plats i vår samtid.
 
Arrangör: Västerbottens museum
 


Kulturarv - mer än nationalromantik och allmoge

Ett samtal om kulturarvet som instrument för mångfald och inkluderande i en levande normkritisk samtid.

Arrangör: Eric Sahlström Institutet
 


Kulturarvskonsulenten, en facilitator för ideellt engagemang i kulturarvet

 
Ett kulturpolitiskt seminarium som vill lyfta de regionala konsulenternas betydelse för att frigöra ideellt engagemang till nytta för kulturarvet och det lokala kulturlivet. Frågan om regionala kulturarvskonsulenter har länge varit en av de viktigaste frågorna för Sveriges Hembygdsförbund. Konsulenterna kan genom sitt arbete mot hembygdsföreningar och andra ideella initiativ, bidra till att kulturpolitiska satsningar når ut regionalt och lokalt. De fungerar som en strategiskt placerad brygga mellan det professionella och ideella kulturlivet. Seminariet vill dels föra en övergripande diskussion och dels lyfta konkreta exempel från olika delar av landet där några regioner sett fördelarna av att satsa på konsulenter.

 
Arrangör: Sveriges Hembygdsförbund
 


Kulturarvsåret - En nyckel till framtiden

 
Europaåret för kulturarv infaller 2018. Region Gävleborg har inom det lagt utvecklingsmedel för ett tre-årigt projekt med syfte att lyfta kulturarvet som en språngbräda mot framtiden. En sådan satsning är vi ännu så länge ensam om i Sverige. Kanske även i Europa. Genom virtual reality, samarbete med SR-Gävleborg, duospelsapp samt det kulturarv som tillförts landet genom nya svenskar mm tar vi ett grepp om kulturarvet med sikte framåt. Intressant diskussion mellan våra kulturaktörer från Gävleborg att inspireras av.

 
Arrangör: Region Gävleborg
 


Kulturdriven platsutveckling

Kulturdriven platsutveckling – ett viktigt område för att integrera kulturen bättre i den kommunala planeringen. Möt några exempel från Västra Götaland. Satsningen är en del av Västra Götalandsregionens strategiområde vidga deltagandet.

Arrangör: Västra Götalandsregionen/Västarvet och Kultur i Väst
 


Kulturpolitisk salong 

Folk och Kulturs kulturpolitiska salong med Marika Lagercrantz, skådespelare och ordförande i KLYS.  

Medverkande:
Marika Lagercrantz, skådespelare och ordförande KLYS 

Arrangör: Folk och Kultur


Kulturellt entreprenörskap
 

Scenkonstnärer vill sällan kalla sig ”entreprenörer”. Det låter inte bra, menar de. Men ändå arbetar de väldigt likt entreprenörer inom andra områden. Staffan Albinsson, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, forskar kring kulturellt entreprenörskap.
 
Arrangör: Institutet för innovation och entreprenörskap, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
 


Kultur och bildning 
 
Vad betyder bildning idag? Vilken plats har bildning i den svenska kulturdebatten?  En personlig syn på bildningsbegreppet.
 
Medverkande:
Ebba Witt-Brattström, författare och professor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet i samtalet med journalisten Sofia Nyblom.  

 
Arrangör: Folk och Kultur


Kulturen i samhällsbygget: ökade anslag och nya uppdrag på Kulturrådet
 
Kulturrådet presenterar de nya uppdragen från regeringen och sätter dem i sammanhang. 
 
Arrangör: Kulturrådet
 
 


Kulturens roll och betydelse för samhällets utveckling, ett tvärpolitiskt samtal
 
Förtroendevalda och nyckelaktörer i samtal om strategier för att bättre tillvarata kulturområdets roll och betydelse för samhällets utveckling.
 
Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting
 


Kulturjournalistikens bidrag till demokratin i en globaliserad värld 
 

I en tid när globalisering och kulturella konflikter ger upphov till politisk debatt, när det blir allt svårare att urskilja gränserna mellan ”hårda” och ”mjuka” nyheter, fakta och opinion, är svensk kulturjournalistik en nödvändig komponent i det demokratiska samtalet. Samtidigt har kulturjournaliskens uppdrag blivit allt tuffare. Den förväntas täcka ett växande antal områden från finkultur, medieindustrier till kulturpolik och nya konstformer. Kulturjournalistiken ansvarar för kulturdebatter, yttrandefrihetsfrågor, och reflekterande essäer om vad det innebär att vara människa. Digitaliseringen har inneburit stora förändringar för hela medielandskapet. Seminariet diskuterar forskningsresultaten från en studie om kulturjournalistikens utveckling i press, radio och tv mellan 1985-2015. Hur har utbudet förändrats över tid? Vilka omvärldsbilder utmärker kulturjournalistiken? Hur förhåller sig kulturjournalisken till den medieteknologiska utvecklingen? 

 
Arrangör: Stockholms Universitet
 


Kulturskapares villkor på arbetsmarknaden - hur kan olika politikområden samspela bättre?
 

En fungerande arbetsmarknad med en social trygghet för frilanskonstnärer är en förutsättning för att kunna leva upp till de nationella kulturpolitiska målen, såsom konstnärlig kvalitet, mångfald och konstnärlig frihet. Därför måste kulturpolitiken, arbetsmarknadspolitiken och socialförsäkringspolitiken samspela bättre. Till seminariet har vi bjudit in analytiker, frilansande kulturskapare samt ansvariga politiker för att ta reda på hur situationen ser ut och vilka lösningar som politikerna ser framför sig.

Arrangör: KLYS och Arbetsförmedlingen Kultur Media
 


Kultur och hälsa - tar politiken till sig forskning?

 
En stor mängd evidensbaserad forskning finns som visar att kultur kan spela en avgörande roll inom hälsoområdet. Detta avspeglas inte i stora nationella eller regionala insatser. Varför är det så? Talar politiken och forskningen så olika språk att en förståelse inte uppnås? En forskare och en politiker resonerar kring detta.

 
Arrangör: Kultur Halland
 


Kulturpolitiken levererar 
 

Inför valet 2018 tar vi tempen på kulturpolitiken. Vad vill de politiska partierna? Vilken roll ser man att kulturen spelar för samhällsutvecklingen? Vilka satsningar vill man göra? Vi ställer frågor till riksdagspartiernas kulturpolitiska talespersoner och vi kräver konkreta svar. 

 
Medverkande: 
Gunilla C Carlsson (S), vice ordförande i Kulturutskottet, Bengt Eliasson (L), Liberaleranas kulturtalesperson, Aron Emilsson (SD), Sverigedemokraterans kulturtalesperson, Olof Lavesson (M), ordförande i Kulturutskottet, Per Lodenius (C), Centerpartiets kulturtalesperson, Niclas Malmberg (MP), Miljöpartiets kulturtalesperson,  Roland Utbult (KD), Kristdemokraternas kulturtalesperson och en representant från Vänsterpartiet. 
 
Arrangör: Folk och Kultur


KULTURVALET.SE: Konstpolitiska partienkäten 2018

Konstnärernas Riksorganisation har i januari 2018 låtit partierna svara på en enkät inför valåret 2018. Vad vill partierna med konstpolitiken? Hur vill de göra konsten och kulturen mer tillgänglig? Hur skapa goda förutsättningar för de som producerar det konstnärliga innehållet? Hur ska konsten och kulturen ges utrymme i samhällsplaneringen? Hur kan efterfrågan på konst stimuleras och bildupphovsrätten fungera effektivare? Välkommen på ett samtal med några av partiernas företrädare.

Arrangör: Konstnärernas Riksorganisation
 


Kultur på landsbygden - vems ansvar?
  
Ju längre bort från centralorten desto mer ideellt är kulturlivet. Föreningslivet bär är landsbygdens kulturbärare men kämpar med vikande befolkningsunderlag och sviktande engagemang. Hur långt ut i periferin sträcker sig kulturpolitikens ansvar? Hur kan det offentliga stödet till landsbygdens kulturliv utvecklas? Fångar kulturpolitikens prioriteringar in landsbygdens utmaningar?

 
Arrangör: Sveriges Hembygdsförbund
 


KVISK - Kreativa Vägar till Integration och Sysselsättning genom Kultur
 

KVISK, Kreativa Vägar till Integration och Sysselsättning genom Kultur, är ett EU-projekt som riktar sig till kulturarbetare med utländsk bakgrund. Projektet involverar AF Nyföretagarcentrum och Sörmlands och Östergötlands alla kommuner.

 
Arrangör: Katrineholms kommun
 


KVISK - Nyanlända kulturarbetares etablering i Sverige
 

Workshopen kommer ta upp frågeställningar kring nyanlända kulturarbetares etablering på den svenska arbetsmarknaden, eller kanske snarare bristen på etablering, med utgångspunkt i projektet KVISKs verksamhet. Workshopen har två teman: den icke-inkluderande kultursektorn och den försörjningsfokuserade arbetsförmedlingen.

 
Arrangör: KVISK
 


Landets första regionala kulturskola finns i Västmanland - den samverkar med länets kulturskolor
 

Västmanlands kulturskolor har under åren 2015-2018 ett samarbetsprojekt mellan organisationerna och Region Västmanland (f.d. Landstinget Västmanland), kallad Regional Kulturskola i Västmanland. Detta ingår som ett strategiskt mål i den Regionala Kulturplanen. Regional Kulturskola ska verka för länets kulturskolor, kulturskolornas länsgemensamma verksamhet och fortbildning för personal vid dessa skolor. Utvecklingsledaren för den Regionala Kulturskolan, Kella Næslund berättar om verksamheten i länet.
 
Arrangör: Regional Kulturskola i Västmanland
 


MEDEA Talks
 

MEDEA Talks fortsäer sin serie av samtal som påbörjades 2015 på tema "Mångfald", 2016" Rummet och scenografi" och 2017 "Dramaken, texten och det talade ordet". 2018 är temat "Digitalisering och den analoga scenkonsten - vart tar den vägen i framden?" och Talks genomförs på samma sätt som tidigare samtal genom att samla branschen ur flera perspekv för att föra djuplodande och sanningsägande diskussioner kring ämnet.
 
Arrangör: MEDEA Talks
 


Medborgarkritiken: framtidens demokratisering av värderandet
 

Kritikens roll i det framtida medielandskapet är oviss. Utvecklingen går främst åt ett håll: de ekonomiska förutsättningarna för de individuella kritikerna blir allt sämre och intresset bland etablerade medier att värdera kultur utanför de tre större städerna allt mindre. Inom en snar framtid kan en semi-professionell kritik endast existera i en mycken liten offentlighet. En av de radikalare visionerna för kritikens överlevnad i hela landet är att fler ges möjligheten att utöva kritik och får ett redaktionellt sammanhang där värderandet diskuteras. Men denna demokratisering är något som måste ske samtidigt som kunskapen om det kritiska hantverket förmedlas. Hur kan amatörer och professionella samsas på det kritiska området i framtiden? Vad blir biblioteken och det kulturproducerande institutionernas roll i en utökad kritisk offentlighet?
 
Seminariet om den nya ”medborgarkritiken” för samman några av de mest spännande rörelserna på kritikens område och diskuterar deras löften och problem. Arrangerar gör Kritiklabbet, ett initiativ av och för kritiker som sedan hösten 2016 har forskat, debatterat och experimenterat kring kritikens framtida konstnärliga, tekniska och ekonomiska former. Labbet har lämnat frågan om det var bättre för eller nu bakom oss, och lagt all sin energi på att förbereda sig för morgondagen. 

 
Arrangör: Kritiklabbet
 


Med människorna och berättelserna i fokus – nya sätt att använda och gestalta museisamlingar
 

Museers samlingar av föremål, arkiv och fotografier handlar inte om föremålskategorier, arkiv och fotografier utan om människor, samhälle och berättelser. Men det syns inte alltid. I Sörmlands museums nya hus som invigs 2018 kommer det att synas. Samlingarna blir husets hjärta, synliga, tillgängliga, relevanta och använda. I de berättande magasinen, där flexibilitet och gestaltning är lika viktigt som bra samlingsförvaltning och klimat, lyfts människor, berättelser och sammanhang fram. Då synliggörs också museisamlingens potentialer att ge skrivande perspektiv på dagens samhälle och på hur det är och kan vara att vara människa. Precis det som är poängen med museisamlingar. På seminariet berättar Sörmlands museum om sitt arbete med att analysera, komplettera och gestalta sina samlingar och om hur de kommer att presenteras och användas i det nya huset och runt om i länet.
 
Arrangör: Sörmlands museum
 


Mellan Scylla och Charybdis
 

Stina Oscarson och Lars Anders Johansson vandrar runt i Kultursverige och samtalar om konst, politik och samhällsfrågor. De tar an sig an svåra frågor som konstens frihet, kulturlivets finansiering, yttrandefrihetens villkor, fattigdom och skönhetsideal. Programmet är framtaget exklusivt för Folk och Kultur. 
 
Medverkande:
Stina Oscarson, dramatiker och Lars Anders Johansson, redaktionschef Timbro. 
 
Arrangör: Folk och Kultur
 


Mer än bara överleva
 

Vad händer med en människa när allt hon är tas ifrån henne? Det mörknar. I tider av Trump, flyktingkatastrof och nedmontering av LSS vet ingen vem som går säker i morgon. Möt den förlamade författaren Annika Taesler i ett öppenhjärtigt samtal, om att bibehålla värdigheten när människovärdet utmanas.
 
Arrangör: Sprakande, Annika Taesler 
 


Min syn på det svenska kulturarvet
 
Konstnären Peter Johansson ställer frågan om identitet och kultur genom peka på ytterligheter i svenskheten. Med humorns hjälp försöker han besvara frågan. Vems kulturarv?
 
Arrangör: Riksskådebanan

 


Museilag – styrning eller frihet?
 

Sverige fick förra året en lag för offentligt styrda museer. Lagen ska reglera museernas frihet samt tydliggöra dem som kunskapsinstitutioner och främjare av fri åsiktsbildning. Vilka är lagens konsekvenser? Hur blir rollfördelningen mellan politiken och museerna? Politiker och museichefer i samtal. Museilagen sätter fokus på museernas alltmer angelägna position i samhället. Kommer den bli ett stöd för museerna? Eller kommer den innebära orimliga krav och förväntningar? Seminariet inleds med en kort beskrivning av Museilagens innehåll, därefter en paneldiskussion.
 
Medverkande är politiker och museichefer. Samtalet modereras av Maria Jansén och Mats Persson från Sveriges Museer.
 
Arrangör: Sveriges Museer
 


Musikundervisning och scenkonst på distans - en teknisk praktisk genomgång av vad som behövs och hur det fungerar

 
Målet är att göra scenkonst tillgänglig för publiker som finns på annan ort och inte har möjlighet resa till platsen där föreställningen ges eller om föreställningen inte är möjlig att att turnera till vissa arrangörer så ska man ändå kunna genomföra som distansföreställning. Vår ambition är att scenkonst på detta sätt och även musikundervisning på distans ska fungera som om man är på plats. Den teknik som används och de fibernät som är inblandade gör att det fungerar. Musikundervisningen fungerar verkligen och publikerna som ser evenemanget sittande på olika platser upplever att man sitter tillsammans - särskilt ljudmässigt. Det här seminariet är inriktat på att visa för arrangörer och praktiskt ansvariga för undervisning på distans hur det går till tekniskt. Vi kommer att ta med exempel på utrustning som gör det möjligt, visa hur den används och berätta vad det kostar - både för större lokaler och i kommunala musikskolan för att undervisa de som bor en bit från huvudorten.

 
Arrangör: Stiftelsen Folkets Hubb
 


Mångfald och identitet i det moderna Sverige
 
I workshopen diskuterar och reflekterar vi kring begrepp som mångfald, identitet, integration samt synen på vad som är svenskt. Hur jobbar vi på Kalmar läns museum med dessa frågor och varför gör vi det?
 
Arrangör: Kalmar läns museum
 


Mänskliga rättigheter och kulturarv
 
Sverige är inte och har aldrig varit ett socialt eller kulturellt land. Människor har olika erfarenheter, bakgrunder olika förutsättningar. Vi är olika och har alltid varit det. Olikheter har i många fall inneburit en lång kamp för rättigheter till ett fullvärdigt liv. En kamp har en historia. En kamp som pågår än i dag.
 
Arrangör: Folkrörelsernas Arkivförbund
 


NCDP - ett Nordiskt kulturnät för musikundervisning, scenkonst och evenemang

 
NCDP har skapats ur ett Nordiskt projekt med anknytning till scenkonstvärlden i form av t.ex. Riskteatern men även universitet och kulturskolor i de Nordiska länderna. Målet är att skapa ett kulturnät där man kan utbyta scenkonst, seminarier, konserter och andra kulturevenemang mellan orter i hela Norden. De demonstrationer som hittills gjorts har klarats av med hjälp av de akademiska näten och frivilliga insatser från T.ex IP-Only och Stockholms Stadsnät Stokab. Vi kommer att berätta om vilka möjligheter som finns för kulturinstitutioner och musikskolor och samlingslokaler att gemensamt skapa detta kulturnät.

 
Arrangör: NCDP - Nordiskt Center för Digital närvaro
 


Nya kulturella plattformar          
 
Hur uppstår nya kulturella plattformar? Vilka aktörer är det som skapar framtidens genreöverskridande samarbeten? Här diskuteras aktuella plattformar och hur de bidrar till samhällsutvecklingen.
 
Medverkande: 
Jakob Grandin, festivalarrangör och grundare Gather, Pablo Londono, This is Sweden, Matilda Johansson, projektledare Scenkonstguiden, Senait Tesfai, Podium Kultur och Max Valentin, VD och grundare Fabel. Programmet leds av Johan Wirfält, debattchef Stadsteatern Kulturhuset Stockholm. 
 
Arrangör: Folk och Kultur


Nycirkus Öst -Samtida cirkus ute i landet
 
Nycirkusen som konstform har funnits drygt 20 år i Sverige och dess infrastruktur har till stor del byggts upp i Stockholmsregionen kring Cirkus Cirkör, DOCH, SUBTOPIA och Manegen, en intresseorganisation för cirkus, varieté och gatuperformance. Men för att få denna konstform att tillhöra och växa i hela landet krävs även regionala, interregionala och kommunala initiativ för utveckling av en infrastruktur i allt ifrån barn- och ungdomsverksamhet till professionell verksamhet. Nycirkus Öst är ett samarbete mellan Region Östergötland, Östgötateatern, länets kommuner med stöd av Statens Kulturråd för att utveckla Östergötlands samtida cirkus. Vi berättar om den arbetsmetod som projektet nu modellerar fram, och delar med oss av tips och erfarenheter, något som förhoppningsvis kan inspirera och hjälpa andra kommuner, regioner och institutioner som vill arbeta på ett liknande sätt.
 
Arrangör: Nycirkus Öst
 


Oroliga tider ‐ barns reflektioner och berättelser från olika händelser i världen
 

Oroliga tider är en ca 20 min lång film. Efter filmvisningen kommer vi att hålla ett samtal som tar upp aktuella frågeställningar med utgångspunkt i filmen. Vi kommer att prata om vikten av att bevara barns bilder och berättelser, som är deras perspektiv på sin omvärld och den samvärld de lever och verkar i, för att bevara barnets perspektiv och reflektioner för framtiden.

 
Arrangör: Svenskt barnbildarkiv - Eskilstuna Konstmuseum
 


Plats för slöjd - Ett slöjdresidens

Vi utvecklar ett slöjdresidens för att inom ramarna för Slöjd Stockholms uppdrag och de kulturpolitiska målen utveckla en ny publik plattform för att stärka slöjden som kulturområde. Under seminariet ges en kort sammanfattning av ett pilotprojekt som genomfördes inom området. Därefter en presentation av planerad fortsättning under 2018. Vi avslutar med att diskutera behov och möjligheter inför framtiden.

Arrangör: Slöjd Stockholm

 


Prova på musikundervisning eller bli undervisad - på distans

 
Musikundervisning på distans som fungerar som att man står tillsammans har inte fungerat förrän nu. Det finns appar, datorprogram och singalong men att verkligen spela och sjunga tillsammans har inte fungerat så bra. I vår workshop kan du prova själv hur det fungerar och sjunga eller spela tillsammans med någon eller några som finns på distans. Du som är musiklärare eller du vill känna sig som elev - ni får prova det praktiskt så ni förstår hur bra det kan bli. Vi räknar med lärare och elever både på Åland och i Stockholm. Ta med instrument eller bara sin vackra röst och delta.

 
Arrangör: NCDP Nordiskt Center för Digital Närvaro
 


På flykt - en rollspel skapat av Byteatern Kalmar Länsteater och Kalmar Läns Museum i samverkan

 
Sedan 2015 har Byteatern Kalmar Länsteater och Kalmar Läns Museum samarbetat kring rollspelet "På flykt". Ett roll spel som ger dess deltagare en inblick vad det kan innebära att vara på flykt från sitt hemland. Hör Byteatern Kalmar Länsteater och Kalmar Läns Museum berätta om projektet "På flykt" specifikt och om samarbeten mellan två olika länsinstitutioner generellt.

 
Arrangör: Byteatern Kalmar Länsteater/ Kalmar Läns Museum
 


Scenkonstens digitalisering - vägen framåt
 

Sverige ska bli ”bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. Detta enligt regeringen, som i maj 2017 antog en digitaliseringsstrategi för att skynda på utvecklingen, vilket kommer att märkas i kommande budgetar och som ökade krav på myndigheter och departement.  Kulturrådet har redan 2016 i en förstudie slagit fast att arbetet med digitalisering av den offentligt finansierade kulturen måste stärkas, och att den är ett viktigt verktyg för att uppfylla de kulturpoliska målen. 
 
Digitaliseringen är en fråga som väcker både förhoppningar och farhågor inom scenkonstbranschen. Vissa lyfter fram möjligheten av ökad tillgänglighet, nya konstnärliga uttrycksformer och stärkt legitimitet som kan säkra en fortsatt offentlig finansiering av scenkonsten. Andra pekar på ekonomiska och konstnärliga risker med ofinansierade krav på ny teknik och extra upphovsrättsersättningar, och en underminering av det unika mötet mellan scen och publik.
 
Hur kan branschen dra nya av digitaliseringens möjligheter men undvika riskerna? Vilka lärdomar kan dras från andra branscher? På vilket sätt kan arbetsgivar- och arbetstagarorganisaonerna bidra till att lösa denna fråga genom att teckna nya avtal? 
 
Svensk Scenkonsts seminarium ger en aktuell bild av framgångar och motgångar för digitaliseringen av scenkonsten och öppnar för en fortsatt diskussion om vägen framåt.

 
Arrangör: Svensk Scenkonst
 


Shadowland 2018 - en fortsättning
 

Vi vill arrangera ett seminarium/samtal som fortsättning och uppföljning av vårt projekt Shadowland som tog upp frågan om hur rasism och rasistiska strukturer speglas och diskuteras inom scenkonst för barn och unga. Tar den samtida scenkonsten sig an dessa frågeställningar? Speglas det i scenkonsten? Försöker scenkonsten bjuda motstånd eller problematisera? 
 
Arrangör: Svenska ASSITEJ
 


Silent Disco

 
Välkommen till en scenkonstupplevelse som tar dig med på en alldeles egen resa. Vi visar vad nutida dans kan vara, men bjuder också upp till dans på dina egna premisser. I Silent Disco diggar du vilt till din favvolåt, vaggar mjukt till vaggvisor, nynnar med i sköna melodier... Vi bjuder in dig att dansa stillsamt, eget, galet, hur som helst. Eller i all enkelhet lyssna på det ingen annan hör. Silent disco är en interaktiv föreställning där du använder ipod och gör egna val. Du undersöker hur dansen påverkas av din musik och plötsligt är ni på Silent Disco där alla är med. I föreställningen ingår även en workshop och ett efterföljande samtal.

 
Arrangör: Regionteater Väst
 


Skrämmande angeläget
 

Utifrån Patrik Sjöbergs självbiografiska bok ”Det du inte såg” dramatiserade Mats Kjelbye boken och Kickan Holmberg regisserade Dalateaterns uppmärksammade pjäs med samma namn. En pjäs om barns integritet, gränser, beroendeställning och utsatthet. Dalateaterns pedagogiska arbete inramade föreställningen och i samarbete med Barnahus och Rädda barnen deltog barnen i ett efterarbete kring barns rättigheter – till sin kropp och att säga nej.    
 
Arrangör: Dalateatern
 


Slöjda gemenskap! Deltagardrivet, universellt och ordlöst för vidgat deltagande i kulturlivet.

I Västra Götaland drivs flera projekt för att människor ska mötas i skapande, på lika villkor. Det är bland annat Ta i hand, Slöjdlyftet och Slöjdkoordinator. Erica Ticona från föreningen Ta i hand och Västarvets länshemslöjdskonsulent Hillevi Skoglund visar och berättar om de olika initiativen och om hur man kan skapa gemenskap genom att dela handens kunskap med varandra. Satsningen är en del av Västra Götalandsregionens strategiområde vidga deltagandet.

Arrangör: Västra Götalandsregionen/Västarvet
 


Spektrum

Spektrum – projektet där Västarvet arbetat med nationella minoriteter i allmänhet och romer i synnerhet. Tillsammans med olika aktörer i Västra Götaland har vi arbetat med att förändra attityder och sprida kunskap om vad det här med att vara nationell minoritet innebär. Utgångspunkten i vårt arbete har varit allas lika värde. Våra erbjudanden till kommunerna har förändrats under projektets gång men också hur man valt att använda resurserna. På det sättet har vi tillsammans skapat en plattform som resurs i arbetet med nationella minoriteter. Satsningen är en del av Västra Götalandsregionens strategiområde vidga deltagandet.

Arrangör: Västra Götalandsregionen/Västarvet
 


Språkfrö Västmanland

 
Med inspiration från det nationella projektet Bokstart börjar nu Språkfrö Västmanland. Språkfrö Västmanland vill stödja familjer med små barn för att inspirera och uppmana dem att tidigt börja läsa tillsammans med barnen för att ge läslust och nyfikenhet för språket. Biblioteken och barnhälsovården arbetar tillsammans för små barns språkutveckling och ger alla barn som föds i länet en gåvobok. Det är ett nygammalt samarbete mellan kulturutveckling, barnhälsovården och folkbiblioteken. Boken ska inspirera föräldrar att samtal, läsa, berätta och ramsa/sjunga tillsammans med sina barn. I flera år har det känts som om arbetet behöver förnyas med nya arbetssätt barnhälsovården och biblioteken. Under 2017 har samarbetet i Västmanland förnyats med nya rutiner, nya böcker och nytt informationsmaterial. Cajsa Broström berätta om samarbetet och hur det ska utvecklas i framtiden.

 
Arrangör: Region Västmanland
 

Digitalisering, scenkonst och biograf – tillgängligt för vem?

 
Folkets Hus och Parker sprider genom Live på bio sedan över 10 år scenkonst till närmare 200 biografer och arrangörer runtom i landet. Inom (kultur)politiken finns det höga förväntningar på vad den digitala revolutionen (som vi har bakom oss) slutligen ska kunna innebära för scenkonsten, både på, bakom och framför scen. Under detta seminarium vill vi lyfta frågan om Scenkonst på bio i två delar: 1) Produktion Vilka förutsättningar har våra scenkonsthus idag att producera för både sin egen scen och för den digitala visningen? VISNING av Live på bios programpresentationstrailer 2) Distribution De upphovsrättsliga kostnader som de flesta av våra institutioner har att förhålla sig till stoppar effektivt spridning. Det ska inte bara vara internationell scenkonst som vi presenterar i Sverige (The Met, National Theatre och konstmuseum). Vi vill också belysa att operan slagit igenom men att teatern kommer att behöva mycket kommunikativt stöd i samband med lansering och distribution. Det kan diskuteras varför skattebetalare som en gång bidragit med anslag till scenkonsthusen, ska drabbas en gång till för att institutionen fått i uppdrag inte att ändra föreställningen utan att sända samma föreställning ut i landet till en större publik. För vem är scenkonsten tillgänglig idag? Och imorgon?

 
Arrangör: Folkets Hus och Parker
 


Svenska museer gör skillnad
 

Svenska museer är viktiga kuggar i det hållbara samhället, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. I seminariet beskrivs museisektorns dynamik ur flera aspekter med påverkan på breda folklager. Museerna med sina drygt 26 miljoner besökare är kunskaps- och bildningsaktörer med hög trovärdighet. De verkar som trygga mötesplatser i en tid av polarisering. Då museerna finns över hela landet är de besöksmål i sig själva men levererar också innehåll för paketering av andra besöksmål.
 
Forskning vid museer är nödvändig för en hög kvalitet på verksamheten och sker ofta i samverkan. Museerna förfogar dessutom över källmaterial och samlingar som är en tillgång för hela forskarsamhället och bas för innovationer. Hur tar vi bäst tillvara museernas goda effekter på samhället? Hur ser vi till att de resurser som genereras också återinvesteras i museernas utveckling där långsiktig ekonomi också säkrar museernas oberoende. Seminariet inleds med en allmän orientering och avslutas med några exempel på när museer gör skillnad.
 
Arrangör: Sveriges Museer
 


Sverige Berättar
 

Sverige Berättar är ett projekt och en förening som verkar för berättelsens möjlighet att ge röst till människor, att skapa och förstärka identitet. Med utgångspunkt i den stora arbetskraftsinvandringen på 1960-talet har projektet tagit fram en modell för berättande där barnbarn till dåtidens migranter gestaltat hur det var att komma till Sverige. I modellen ingår digitala berättelser, utställning, utbildningsmaterial, turnerande manus och teaterföreställning. Projektet har under snart tre år haft stöd från Allmänna Arvsfonden och söker nu nya samarbeten för att fortsätta samla in och sprida berättelser. Under seminariet ger vi exempel på våra berättarmodeller och visar glimtar från de kreativa processerna, dess möjligheter och utmaningar. Vi delar också erfarenheter från vår nya del i projektet där barn som kommer till Sverige idag berättar om mötet med det nya landet. Välkommen hit. Välkommen att berätta din berättelse om Sverige.
 
www.sverigeberattar.se

 
Arrangör: Arvfondsprojektet
Samverkansparter: Studiefrämjandet, Kulturskola och Riksteatern
 


Ta en fantasi och blås upp den till verklighet! - Den offentliga konstens möjligheter och roll i vårt samhälle

En presentation om hur Eskilstuna kommun arbetar med medborgardelaktighet när ny offentlig konst placeras i människors närmiljö, om deltagarkulturens möjligheter i att överbrygga klyftor samt om hur det offentliga rummet kan agera som det demokratiska samtalets vardagsrum genom offentlig konst. Under 2013 tog kultur- och fritidsnämndens konstutskott fram en inriktning för hur Eskilstuna kommun ska arbeta med offentlig konst. Inriktningen består av fyra punkter: • Eskilstunas invånare ska få uppleva och möta konst i sin vardag, såväl i centrum som i alla stadsdelar och på landsbygden. • Konsten ska vara en självklar del i utformandet av stadens offentliga rum och bidra till att skapa mötesplatser och rum för gemenskap i staden. • Den offentliga konsten ska vara tillgänglig, skapa engagemang och delaktighet. • Konsten ska spegla historien genom att vara skapad i sin samtid, sticka ut och vara modig, vara innovativ och kreativ både i sitt uttryck och i sitt presentationssätt.

Arrangör: Eskilstuna konstmuseum 

 


Talent Coach
 

Talent Coach - ett sätt att ge unga verktyg för att leva på musiken. Här vill Kalmar läns musikstiftelse presentera presentera deras sätt att arbeta med att få unga att kunna försörja sig på sitt artisteri.

 
Arrangör: Kalmar Läns musikstiftelse
 


Tillsammans för ett miljömässigt hållbart samhälle
 

Seminariet handlar om arbete för ett hållbart samhälle ur ett miljöperspektiv, med fokus på vad vi tillsammans kan göra. Hur kan vi arbeta med att förebygga avfall och skapa förutsättningar för återvinning och återanvändning? Hur kan det offentliga rummet utformas för att minska nedskräpning?
 
Arrangör: Miljö & Avfallsbyrån i Mälardalen
 


TILLT – hur konst och kultur kan bidra till samhällsutveckling
 

TILLT genomför sedan 15 år projekt där kulturlivet och konsten skapar utveckling i samhället. Genom TILLTs projekt kan konstnärer bidra till utveckling av såväl individer, verksamheter som samhället i stort. Konstnärer inom alla konstformer fungerar som motor i projekten och bidrar med sitt förhållningssätt och sina metoder till att skapa utveckling kring frågor som integration, klimatutveckling, mångfald, äldreomsorgsutveckling med mera. Ledord i projekten är ”Attityd”, ”Bemötande” och ”Öppenhet”. Under seminariet beskriver TILLTs personal sitt arbete och sina erfarenheter. Vi får också en djupdykning i TILLTs nyligen startade internationella projekt Borderline Offensiv, där konst, integration och humor möts. Projektet genomförs i 12 länder inom och utanför Europa.

 
Arrangör: TILLT
 


Ung Kultur Möts (UKM) - Möjligheternas festival!

UKM skapar mötesplatser i form av festivaler där unga människor får uttrycka sig kreativt och konstnärligt för en publik. Allt som deltagare, 13 - 20 år, kan ställa ut i någon form eller framföra från en scen under max fem minuter, kan vara med. All slags kultur och kreativt uttryck ryms inom konceptet. På UKM är mötet i fokus där deltagare kan korsa kulturgränser, hitta vänner för livet, få vara sig själva och utvecklas tillsammans med andra. Att få utvecklas som arrangör är en viktig del inom UKM. Genom UKM delar arrangörerna en modell som kan utvecklas tillsammans med andra arrangörer runt om i landet. Unga och vuxna arrangörer skapar festivalerna som äger rum på lokal, regional och nationell nivå tillsammans. Det är ingen tävling och alla får vara med. www.ukm.se

Arrangör: Region Västmanland
 


Unga Klara – ny nationell scen för barn- och ungdomsteater
 
Unga Klara – ny nationell scen för barn- och ungdomsteater Unga Klara har skapat intressant och tankeväckande teater med barnets perspektiv i fokus i 40 år. Nu äntligen har regeringen utsett Unga Klara till nationell scen för barn- och ungdomsteater! Uppdraget gäller från årsskiftet 2018 och för första gången har en svensk regering visat att konst för barn och unga är lika viktigt som för vuxna. Det statliga stödet fördubblas och uppdraget handlar om att även arbeta nationellt. Scenkonst Sörmland, får som en av de första samarbetspartnerna i ett gemensamt utvecklingsprojekt, möjlighet att skapa utforskande och nyskapande scenkonst för barn och unga genom Sörmlandsmodellen.

 
Arrangör: Scenkonst Sörmland och Unga Klara
 


Programserien Upplyst – ett samarbete för kunskap, samtal och perspektiv
 
Om samarbetstanken i teori och praktik – hur vi kan tänka för att skapa samarbetsytor som är ömsesidigt intressanta för medverkande aktörer och för publiken. Seminariet belyser också hur vi som jobbar kommunalt kan ta oss an demokratiuppdraget. Programserien Upplyst har fått sitt namn utifrån att den, tillsammans med forskare, journalister och sakkunniga, lyser upp aktuella frågor för allmänheten. Syftet är att skapa dialog, förklara och ge bakgrund, fördjupa diskussionen och förståelsen, ge perspektiv och ställa frågor. Upplyst startade våren 2016 – då med flyktingsituationen som tema. Olika teman avlöser varandra – ett på våren och ett på hösten. Tanken är att varje ämne ska täckas in ur ett lokalt, ett globalt och ett historiskt perspektiv. Upplyst är ett samarbetsprojekt mellan Eskilstuna stadsbibliotek, Eskilstuna stadsmuseum, Eskilstuna stadsarkiv och P4 Sörmland Sveriges Radio. Samarbetet är en styrka och en förutsättning och det utvidgas beroende på temat. Exempelvis bjöds Eskilstuna-Kuriren och Mälardalens högskola med när temat var yttrandefrihet. Öppenhet, nätverkande och fingret på samhällspulsen är ledord i arbetet.
 
Arrangör: Kultur- och fritidsförvaltningen, Eskilstuna kommun och P4 Sörmland, Sveriges Radio


 


Upprop för den fria scenkonsten!

 
Det svenska samhället står idag inför stora utmaningar. Konsten och kulturen erbjuder en arena för dialog och fördjupade samtal som kan bidra till en starkare samhällsgemenskap. De fria scenkonstaktörerna har med sin förankring och rörlighet goda möjligheter att spela en avgörande roll i detta arbete. För att det ska vara möjligt krävs resurser och långsiktig planering. Den fria scenkonsten samspelar både med den institutionella och den kommersiella scenkonsten och utgör en kraft för förnyelse och utveckling av hela kulturlivet och samhället i stort. Det krävs en diskussion som ofrånkomligen handlar om pengar, men också om den infrastruktur som den fria scenkonsten verkar inom. Vi lyfter fram fem punkter: 1. Fördubbla anslagen 2. Värna den konstnärliga friheten 3. Scenkonst till alla barn och unga 4. Professionell scenkonst kräver professionell ersättning 5. Förbättra yrkesvillkoren Medverkar gör verksamma scenkonstnärer och kulturpolitiker.

 
Arrangör: Teaterförbundet för scen och film, Teatercentrum, Danscentrum
 


Uppsökande teater – en döende genre i teatersverige?

 
De regionala teatrarna inom nätverket Norrscen har under decennier bedrivit en omfattande turnéverksamhet. I takt med att subventioner och turnéstöd minskar, både för producenter och arrangörer, hotas turnéverksamheten i de nordliga länen allt mer. Vem tar ansvar för denna utveckling? Hur ska medborgarna utanför storstadsområdena i framtiden kunna erbjudas scenkonst till samma kostnad som de som lever i urbana miljöer?

 
Arrangör: Nätverket Norrscen: Västerbottensteatern, Norrbottensteatern, Teater Västernorrland, Giron Sámi Teáhter, Estrad Norr
 


Utmana den urbana normen med kultur

Vad är den urbana normen och hur syns den i kulturen? Hur kan konstnärer och föreningslivet samarbeta i samhällsdebatten utan att konsten blir instrumentell? I processen ”Ung kultur utmanar den urbana normen” och utställningen MITT IBLAND har ett antal konstnärer, från olika delar av Sverige, i varsitt verk belyst och utmanat den urbana normen - med utgångspunkt i sina respektive platser och i sina respektive konstformer. Med poesi, seriekonst, mattknytning, ljudverk, textildesign, musik, film och smyckeskonst lyfts frågor kring till exempel hem och hemmahörighet, centrum och periferi, makt och strukturer. Projektet initierades av föreningen Unga på landsbygden som genom kultur vill lyfta fler aspekter av urban norm och vidga samtalet kring vilka strukturer som påverkar unga konstnärer. På seminariet berättar vi om våra lärdomar och erfarenheter från processen och samtalar om hur den urbana normen finns i kulturen och hur kulturen kan verka för att utmana den urbana normen.

Arrangör: Unga på landsbygden
 

Vad betyder den konstnärliga forskningen för samhällsutvecklingen?
 

Konstnärlig forskning har funnits i Sverige under 40 år, men etablerats under de senaste tio åren. Vid Stockholms konstnärliga högskola bedriver lärare och doktorander forskningsprojekt baserade på sin konstnärliga praktik. Vi presenterar och diskuterar här några av arbetena tillsammans med intresserade Folk och kultur-deltagare.

Medverkande: Stacey Sacks, skådespelare och doktorand Karin Rudfelt, musiker och lektor i språklig gestaltning John-Paul Zaccarini, cirkusartist och biträdande professor i cirkus Bogdan Szyber, scenkonstnär, regissör och doktorand My Häggbom, lektor i TV-produktion Cecilia Roos, dansare och konstnärlig forskare, Vicerektor för forskning.

Arrangör: Stockholms konstnärliga högskola

 


Vad får samhället att fungera? 
 
Keyenote: Anders Henriksson (S), 1:e vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting 
 
Arrangör: Folk och Kultur
 


Vad kan Unescos kulturprogram betyda för Sverige?
 

Unescos kulturverksamhet är bred: från världsarv och immateriella kulturarv till nätverk för kreativa städer och arbete mot illegal handel med kulturföremål. Vi reflekterar över vad Unescos verksamhet kan betyda för Sverige och några svenska aktörer berättar vad samarbetet betyder för dem. Vid samtalet deltar representanter från Svenska Unescorådet, Världsarv i Sverige, Gastronomistaden Östersund i Unescos nätverk för kreativa städer och Sagobygden i Ljungby.

 
Arrangör: Svenska Unescorådet
 

 

Vad är Folk och Kultur?
 
Vad anser vi med begreppet folk? Hur definierar vi begreppet kultur? Ett program som förklarar termer ur ett idéhistoriskt perspektiv. Hur betraktar vi det folkliga ur ett intellektuellt förhållningssätt? 
 
Medverkande: 
Kerstin Andersson Åhlin, verksamhetschef, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, Qaisar Mahmood, avdelningschef, Riksantikvarieämbetet , Kristian Petrov, docent i idéhistoria, universitetslektor i kulturstudier, medlem av KUFO, Karlstads Universitet och Leif Stinnerbom, konstnärlig ledare Västanå Teater.  Under ledning av Ulrika Knutson, journalist. 
 
Arrangör: Folk och Kultur


Var finns folkbildningen i kulturplanerna?
 

Folkbildningsrådet presenterar en ny rapport om folkbildningen i den regionala kulturpolitiken. Ett seminarium om studieförbundens och folkhögskolornas roll i den de regionala kulturplanerna. Medverkar gör bl a skribenten Thomas Östlund och företrädare för folkbildning och regionpolitiker.

 
Arrangör: Folkbildningsrådet
 


Varför ska kulturen och näringslivet samarbeta - och hur?

Under denna timme ägnar vi oss åt att se vilka drivkrafter som kan ligga bakom samarbeten mellan kulturen och näringslivet. Här presenteras praktiska to do's och tankeväckande frågor för deltagare från både kultursektorn och näringslivet. Som deltagare får du en fördjupad förståelse för när ett samarbete är intressant och utvecklar samtidigt din förmåga att samarbeta framgångsrikt. Vad är framgångsfaktorerna för ett samarbete och vem definierar vad framgång är? Hur skapar man en öppenhet i ett möte samtidigt som man värnar om sin integritet? Från näringslivets perspektiv så tittar vi på hur konst och kultur kan bygga varumärken och hur kultursamarbeten kan kopplas ihop med strategisk CSR. Från kulturaktörens perspektiv så fördjupar vi oss i vad man bör tänka på innan man inleder ett samarbete med näringslivet och vad man ska vara uppmärksam på under och efter ett samarbete. Avslutningsvis får alla deltagare en guidning i hur man definierar vad vi har gemensamt i en Common Ground-process. Genom att göra denna process tillsammans med en potentiell samarbetspartner får vi ett verktyg att hitta de gemensamma nämnare som kan stärka vår ömsesidiga förståelse och skapa kreativa samarbeten utöver det vanliga. Seminariet arrangeras av Kultur & Näringsliv och hålls av deras vd Linda Nordfors. Kultur & Näringsliv är en unik medlemsförening som verkar för affärsmässigt grundade samarbeten mellan kulturen, näringslivet och det offen.

Arrangör: Kultur & Näringsliv

 


Viktigast för en stad är kultur – kulturens roll i stadsutvecklingen
 

Städer som bejakar och satsar på kultur har högre tillväxt. Hur kan fastighetsägare, kommuner och andra aktörer säkerställa att kulturen får den plats den förtjänar? Kan smartare planerade städer bidra till såväl integration som ett kreativt företagsklimat. Ett samtal om konsten och kulturens roll i framtidens offentliga rum. 

 
Medverkande: 
Programmet inleds av ett anförande av Kieran Long, överintendent ArkDes.  Rudolf Antoni, vice VD och näringspolitisk chef Fastighetsägarna,  Katarina Jönsson Norling, riksordförande Konstnärernas Riksorganisation (KRO), Maud Olofsson, ordförande i Visita och Lars Westin, professor i regionalekonomi, Centrum för regionalvetenskap (CERUM) vid Umeå Universitet. Moderator är Kerstin Brunnberg, journalist. 
 
Arrangör: Folk och Kultur i samarbete med Munktell Science Park


Vilka barriärer står i vägen för verkligt kreativt musikskapande?

 
Vilka barriärer står i vägen för verkligt kreativt musikskapande? Musiklivet har aldrig haft så många möjligheter som nu. Det borde vara en viktig faktor för framåtskridande musikalisk verksamhet. Stångar vi oss blodiga i den enda dörr som är stängd istället för att öppna den till rummet precis intill? Panelen består av fem medlemmar/musiker ur tankesmedjan Unga tankar om musik. Tankesmedjan Unga tankar om musik och Scenkonst Sörmland bjuder in till ett samtal om musikaliska traditioner och oanade möjligheter för framtiden. Tankesmedjan Unga tankar om musik är ett fristående och oberoende nätverk som ska ta till vara på den idérikedom, potential och röst som unga verksamma i det professionella musiklivet besitter. Paneldiskussionen ska ligga som programpunkt i direkt anslutning till konserten "Öppna musikaliska dörrar" då detta är del 2 av en helhet med konsert och efterföljande paneldiskusson.

 
Arrangör: Scenkonst Sörmland
 


Vi har en dröm

 
Vi håller till i skolans egna lokaler (klassrum, gallerier och innergård) Lärare från estetblocket håller i samtliga workshops och vi arbetar tillsammans kring stora bord. Det som produceras visas upp i gallerier på skolan och vi avslutar med en vernissage.

 
Arrangör: Eskilstuna folkhögskola
 


Vi vill ha kultur där vi bor - ett gemensam övning mellan Halland och Eskilstuna
 

Riksteatern Halland har med hjälp av Region Halland, IP-Only, Riksteatern och Stiftelsen Folkets Hubb gjort flera överföringar mellan Södra Teatern i Stockholm och Halländska scener - Halmstad Teater och Nyarps Bygdegård. Vårt mål är att olika föreställningar ska kunna ses hos oss i Halland fast de sker i en annan del av Sverige - eller kanske också utanför Sveriges gränser. Vi vill visa och berätta för er i Eskilstuna och en publik i Halland vad vi gjort och tänker göra. Kultur, scenkonst, konserter och utbildning ska vara tillgängligt för alla – vi tycker att det ska vara så speciellt för oss i Halland – men ni från övriga landet ska ju också ha möjligheten. Våra teatrar, bygdegårdar och andra fiberkopplade lokaler ska vi använda. IP-only, fiberföreningar och stadsnäten är dom skapar tillgänglighet. Kom och lyssna och delta - inget fel om ni kan vara med i lite allsång på distans.

 
Arrangör: Riksteatern Halland
 


”Våra Historier" - uppropet om Sveriges ojämställda musikalbransch

 
Vilken arbetsmiljö möts du av som yrkesutövande musikalartist och icke-man? Vilka arbetsuppgifter blir du som icke-man tilldelad att utföra? Under detta seminarium belyser och diskuterar vi maktstrukturerna inom Musikalsverige idag. Vem, eller vilka, är det som sitter på makten över vad som visas på våra musikalscener? Vems historier får möjlighet att ta plats? Vi kommer framföra statistik och även lyfta positiva exempel och alternativ till dagens situation. Av och med Sparq - feministisk arbetsgrupp inom Musikalartistavdelningen i Teaterförbundet.

 
Arrangör: Sparq - feministiskt nätverk inom Teaterförbundets Musikalartistavdelning.
 


Värdemetoden - att beskriva värdet av kultur

Att beskriva värdet av sin egen kulturella verksamhet kan vara en utmaning. Det är på sätt och vis paradoxalt, eftersom vi själva så väl vet värdet av det vi gör och tycker det är både självklart och grundmurat. Inte desto mindre, när vi ska möta möjliga finansiärer ställs nya krav och nya frågor. Många gånger står vi inför uppgiften att både förklara vad vår kulturella verksamhet ger till samhället i stort – och vad vi kan erbjuda en specifik partner. Konsten att beskriva värdet av kultur är ett praktiskt inspirationsworkshop speciellt ihopsatt för kulturorganisationer som står inför att hitta nya finansieringsformer. Workshopen arrangeras av Kultur & Näringsliv och hålls av deras vd Linda Nordfors. Kultur & Näringsliv är en unik medlemsförening som verkar för affärsmässigt grundade samarbeten mellan kulturen, näringslivet och det offentliga. Som deltagare kommer du att få bekanta dig med Värdemetoden. Det är ett verktyg som Linda Nordfors tagit fram och som hon använt för att guida hundratals kreatörer och entreprenörer i hela Sverige i konsten att leva på det man älskar att göra. Anpassad till kulturorganisationens förutsättningar blir här Värdemetoden en användbar och fördjupande guide för att förankra era finansiella erbjudanden i de drivkrafter som utgör kärnan av er verksamhet.

Arrangör: Kultur & Näringsliv

 


Walk the talk: Hur kan uppdraget om mångfald omsättas i praktik?
 
Kultursektorn präglas idag av en ambition att uppnå mångfald och att nå en stor och varierad publik. Ändå visar en rapport från Myndigheten för kulturanalys att svenska kulturinstitutioner har svårt att uppfylla uppdraget att främja mångfald vad gäller utländsk bakgrund och etnisk tillhörighet. Uppdraget uppfattas som mer svårt att följa upp än exempelvis det som berör jämställdhet mellan könen, eller tillgänglighet. Kultursektorn släpar också efter resten av arbetsmarknaden när det gäller hur stor andel av personalen som har utländsk bakgrund. Seminariet tar sin utgångspunkt i hur uppdraget om ökad mångfald kan omsättas i praktik: Hur kan kulturlivet bli angeläget för alla? Utifrån forskares, civilsamhällets och konstnärers perspektiv kommer seminariet presentera konkreta verktyg och best practice för arbete med mångfald vad gäller etnisk tillhörighet och utländsk bakgrund, men också lyfta de strukturella hinder som finns.

 
Arrangör: Riksteatern och Västra Götalandsregionen i samverkan med Riksteatern Väst, Riksteatern Sörmland och Riksteatern Eskilstuna
 


ÅRETS KONSTKOMMUNER 2017: Hur kan kommuner och regioner stärka sin konstverksamhet?

Under 2017 gjordes en rikstäckande kommunenkät om konstpolitiken av Konstnärernas Riksorganisation. Den utmynnade i manualen ”Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik” som innehåller tips, checklistor och en lång räcka goda exempel från landets kommuner. Den 1 januari 2018 blev bild- och formkonsten även ett eget område inom Kultursamverkansmodellen. Vad kan konsten tillföra samhället och vad kan en kommun och en region göra för att stärka sin konstverksamhet? Hur får man kulturen att genomsyra samhällsplaneringen och skapa fler livsmiljöer med konstnärliga gestaltningar? Vad kan underlätta för konstnärerna att vara verksamma i en kommun/region och hur kan samarbetet mellan kommuner, regioner och konstnärer stärkas? Välkommen på ett seminarium med många exemplen!

Arrangör: Konstnärernas Riksorganisation

 


Äga rum - Mer konst och kultur av, med och för fler!
 
Äga rum är regeringens nationella satsning på konst och kultur i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar. Ansvaret för Äga rum delas av Kulturrådet och Statens konstråd. Genom bidraget Kreativa platser fördelar Kulturrådet 100 miljoner till lokala projekt som sätter de boende i fokus. Statens konstråd ska genom satsningen Konst händer arbeta fram ny offentlig konst i miljonprogramsområden tillsammans med de som bor och verkar där. Seminariet kommer att ge en nulägesrapport från de två delsatsningarna samt lyfta fram konkreta exempel med medverkan från några av de aktuella projekten.
 
Arrangör: Kulturrådet
 


Är det fria ordet hotat?
 
Valåret 2018 utmanas vår demokrati med sociala mediers genomslagskraft, påverkanskampanjer och ett hårdare samtalsklimat. Hur är den lokala journalistiken och samhället rustad för detta? Samtal mellan kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP), Eskilstunas kommunalråd Jimmy Jansson (S), partiledare Ulf Kristersson (M) och Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidnings chefredaktör Eva Burman. Moderator Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidnings politiske redaktör Alex Voronov. Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidnings undersökande reporter Mathias Ståhle berättar om Trollfabriken - grävet som avslöjade hur mörka krafter försöker påverka samhällsdebatten. Utdelning av Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidnings kulturpris. Utdelare kulturredaktör Catarina Nitz.
 
Arrangör: Eskilstuna-Kuriren med Strängnäs Tidning Munktell Science Park

 


Ät en workshop – hur kan läsförmåga, bibliotek och matlagning hänga ihop?
 

Nyfiken på Culinary literacy? Under några år har Culinary Literacy Center, en del av Free Library of Philadelphia, arbetat fram en programverksamhet där läsfrämjande kombineras med matlagning. Syftet med verksamheten är att nå nya målgrupper och främja biblioteket som en inkluderande, mångsidig och stärkande mötesplats. På kurserna kombineras introduktion till biblioteket med språkundervisning och matlagning. I Länsbibliotek Sörmlands satsning Språk, makt och skapande utforskar vi tillsammans med folkbiblioteken i Sörmland skapande aktiviteter som metod för mer inkluderande och språköverskridande biblioteksverksamhet. Kom och laga Chana Masala med oss!

 
Arrangör: Länsbibliotek Sörmland