Så utvecklas kulturella näringar i Sveriges regioner och kommuner

Tillväxtverket, Kulturanalys, Kulturrådet, SCB och Tillväxtanalys

På seminariet får du höra mer om hur du kan genomföra analyser med hjälp av siffror i Kreametern. Kreametern innehåller statistik om kulturella och kreativa näringar och kan därmed vara ett stöd för din organisations strategiska val. Vi ger också några exempel på analyser som vi har genomfört baserat på Kreameterns data. Särskild tonvikt ligger på att visa och föra dialog kring de kulturella och kreativa näringarnas utveckling regionalt och lokalt: Hur bidrar kulturella och kreativa näringar egentligen till regional och lokal tillväxt i Sverige?

Under perioden 2010–2016 har kulturella och kreativa näringar haft en ökande ekonomisk betydelse i såväl olika regioner som kommuntyper. Det har skett en kraftig ökning av antal företag, nära 15 000 stycken. Antalet företag har ökat i samtliga län och kommungrupper. Med undantag av Stockholms och Uppsala län har dock antalet anställda minskat eller stått stilla. Uppsummerat tycks de kulturella och kreativa företagens produktion kunna ske relativt fristående från länets eller kommunens förutsättningar, såsom befolkningsmängd, landsbygd, tätort, naturresurser. Däremot verkar den geografiska placeringen spela större roll för företag när det gäller närheten till andra liknande verksamheter. Är detta en utveckling som du även känner igen i din kommun eller region?