Sveriges ordförandeskap i Nordiska rådet 2019

Folk och Kultur 

Gunilla Carlsson, vicepresident i Nordiska Rådet, kommer att berätta om Sveriges ordförandeskap i Nordiska rådet 2019. 2018-2022 uppmärksammar och högtidlighåller Sveriges riksdag att det är hundra år sedan demokratins genombrott i Sverige. Därmed vill svenska delegationen, under sitt ordförandeskap i Nordiska rådet, sätta fokus på demokratins betydelse för våra nordiska länders välmående. Svenska delegationens ordförandeskapsprogram för 2019 lyfter fram betydelsen av demokrati i Norden och det breda folkliga samarbetet genom att sätta fokus på dagsaktuella frågor där ländernas samarbete ger mer än om vi agerar varje land för sig, vilket ger nordisk nytta. Det handlar om att underlätta medborgarnas vardag, erfarenhetsutbyte inför reformer på olika samhällsområden och att få genomslag för gemensamma nordiska värderingar i internationella sammanhang.


Gunilla Carlsson, vicepresident i Nordiska Rådet och riksdagsledamot (S)