Avtalspolicy

Vi som arrangerar Folk och Kultur tror på ett samhälle där demokratin värnas och utvecklas, där människor möter varandra med grundläggande respekt oavsett vem man är och där alla människors lika värde är självklart.

Genom att godkänna detta avtal intygar arrangören att denna, samt eventuell medarrangör som avser arrangera verksamhet inom ramen för Folk och Kultur arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde, enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna samt Sveriges nationella kulturpolitiska mål.

Sådana arrangemang som har inslag, föreläsare eller annan typ av information som förespråkar främlingsfientliga, rasistiska påståenden eller uttryck får ej genomföras inom ramen för Folk och Kultur.

Arrangör är skyldig att sanningsenligt uppge arrangemangets innehåll och inriktning. Brott mot denna regel betraktas som avtalsbrott och ger Folk och Kultur rätt att omedelbart häva avtalet, samt omgående stänga arrangemanget när kännedom om detta uppstår. Arrangör kan för sådan förseelse stängas av som arrangör på obestämd tid.

Kostnader som uppkommer i samband med inställande av arrangemang på denna grund åligger arrangör.

Om presumtiv arrangör genom officiella strategidokument, praktisk tillämpning, offentliga uttalanden, klargöranden eller motsvarande, genom sin verksamhet och förhållningssätt bedöms bryta mot någon av de ovanstående bestämmelserna är detta skälig grund för Folk och Kultur att efter prövning neka arrangör.

Alla anmälda arrangemang granskas och prövas av Folk och Kulturs kansli och Kulturlyftets styrgrupp. Ett nekande av en programpunkt kan ske om Folk och Kulturs styrgrupp bedömer att programpunkten bryter mot ovanstående bestämmelser, på grund av platsbrist eller för många liknande programpunkter.

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev