No. 9 Janne Wikström

Janne Wikström är projektchef för Hana Academy ett projekt för att främja bilateralt samarbete och kunskapsutbyte inom högre utbildning och forskning i Finland och Sverige.

Janne_tankar

Hanaholmen-initiativet har till syfte att stärka det civila försvaret i Sverige och Finland och främjar samarbetet mellan länderna inom beredskap för och hantering av civila kriser. På vilket sätt är det kulturpolitiska fältet en del i detta arbete?

Kulturpolitiken har ännu inte haft en plats i Hanaholmen-initiativets utbildningsprogram, men vi har lyft upp frågan och den betydelse för beredskap som kultursektorn kan ha i framtiden i olika offentliga sammanhang där kulturpolitik diskuterats – som Folk och Kultur och under Almedalsveckan. En annan aspekt är att skydd av kulturarv är en viktig del av ”totalförsvaret”. Många gamla dokument, kartor, böcker och konstsamlingar som är viktiga för oss att bevara kan förstöras av en fiende i hybridkrigsföring. Finländska försörjningsberedskapscentralen har inlett ett arbete med att grunda en kulturpool, som än så länge inte är kopplat till Hanaholmen-initiativet, men är intressant ur synvinkeln att kulturen då får en starkare betydelse i beredskapsfrågor. Försörjningsberedskapscentralen anser helt enkelt att kultur är viktigt för att bygga en psykologisk resiliens, som är en av sju områden i den finska modellen för en nationell helhetsäkerhet.

Sverige och Finland har stora likheter och ett gemensamt intresse av att utveckla den kommunala kulturverksamheten. Ni har skapat pilotprojektet Hanaholmen Kultur, ett nätverksprogram för kommunala kulturchefer i små eller mellanstora kommuner. Hur är det med intresse och deltagande? Och hur fortlöper utvecklingsarbetet i berörda kommuner? Vad kan man förvänta sig?

Kulturchefsnätverket har fått fin uppmärksamhet i målgruppen och bland kultur- och kommunpolitiker. Det är uppenbart att kulturchefer i mindre kommuner i Sverige och Finland har stor nytta av att kommunicera med kollegor i samma eller liknande situation, både nationellt och bilateralt. Ansökningar från bägge länder till 2024 års program har kommit från hela landet. Vilken effekt projektet har på kommunnivå eller hur deltagarna använder ny kunskap och nya erfarenheter är i det här skedet svårt att bedöma. Deltagarnas feedback var synnerligen positiv och enskilda kulturchefer har upprätthållit kontakter med varandra. Planeringen av 2024 års program sker i direkt samverkan med deltagarna i pilotåret. Vi tror att Hanaholmen Kultur kommer att få stor betydelse på sikt.

Vilken är den senaste kulturupplevelsen som berörde dig?

Min senaste betydande kulturupplevelse är Demolition 23s spelning i Kotka i Finland 7 oktober 2023. Demolition 23 var ett kortlivat band i början av 1990-talet verksamt både i New York och Norden. Stommen i bandet utgjordes av de tidigare Hanoi Rocks -medlemmarna solisten Michael Monroe och basisten Sami Yaffa. Little Steven var också med en tid. Våren 2023 meddelade Monroe och Yaffa om en återförening som gjorde mig väldigt glad. Så det blev en nostalgitrip tillsammans med mina ungdomsvänner i oktober i Kotka i sydöstra Finland.

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev