No. 3 Oskar Östergren Njajta

Oskar Östergren Njajta är verksamhetschef på det samiska kulturcentret Aejlies* och styrelseledamot i Viermie K*. I denna intervju berättar Oskar om villkoren i den samiska kultursektorn och om en otroligt stark kulturupplevelse som just nu finns att se på Aejlies.

Oskar_Tankar_om

Hej Oskar!

Det samiska kulturpolitiska nätverket Viermie K gav ut rapporten ”Villkor för samisk kultur” förra året. Rapporten belyser orättvisor gällande villkoren mellan svenska och samiska kulturverksamheter och att hela den samiska kulturinfrastrukturen behöver stärkas rejält för att ges likvärdiga förutsättningar som dess svenska motsvarigheter. Hur har detta hörsammats av myndigheter lokalt, regionalt och nationellt?

Rapporten visar konkret på något som vi i den samiska kultursektorn känner till väldigt väl: nämligen det stora behovet av kulturell infrastruktur som ägs och drivs av urfolket själva. Rapporten visar även vilket oerhört ansvar som ligger på de organisationer som redan finns. Okunskapen är stor i de svenska samhällsstrukturerna och vi samer har "utbildat" flera generationer av politiker och tjänstepersoner bara för att se dem bytas ut mot nya, blanka okunniga blad. Men, det senaste årtiondet, delvis p.g.a. stärkt lagstiftning och uppmärksammande av samisk kultur, så har kunskaperna börjat sippra in även i de svenska institutionerna och myndigheterna. I alla fall kunskapen om att man har just för lite kunskaper. Jag tror att det är därför som intresset av rapporten är stort.


På Aejilies kommer ni i höst ha ett koreografiskt residens med urfolksperspektiv. Kan du berätta mer om kulturcentret och det specifika projektet?

Aejlies är en nod i Sápmi för utveckling av samisk kultur, kulturarv och KKN som utgår från lokal och regional samisk kompetens. Vi är även en institution som vill delta i samhällsutvecklingen i stort genom att ta vara på den samiska kulturens kraft. Aejlies kan, och vill, utvecklas mer mot att bli ett museum och ett resurscentrum för fler. Ett led är att samarbeta globalt med fler urfolk. Tillsammans med Riksteatern genomför vi en förstudie om ett urfolksresidens för koreografi och rörelse: Jårrh! Samarbetet med Riksteatern är också viktigt för att skapa långsiktiga hållbara lösningar tillsammans med stabila partners. Riksteatern har verkligen tagit sig tid att bygga sin kunskap och skapa bra förutsättningar för att residenset kan genomföras med urfolkskompetens i fokus på ett säkert sätt för alla. 

Vilken är den senaste kulturupplevelsen som berörde dig?

I fredags (16/6) hade vi vernissage på Aejlies på Tomas och Arna Laulas utställning "Dränkt barndom". En utställning med Tomas berättelser från sin barndoms upplevelse av att få sin familjs liv överdämt av vattenkraftens framfart på 50-talet i Tärna-området. Ett av många samiska nybyggen som offrades. Tomas familj, och många fler, tvångsförflyttades. Vattenkraftsutbyggnaden är, enligt mig, ett av de största historiska övergreppen mot samerna i Sverige, där stora områden samisk kultur bokstavligt skövlades och sköljdes bort. Med vattnet försvann inte bara ett samiskt levnadssätt och markens berättelser, utan även heliga platser, gravar, kulturmarker, fornminnen, renvallar, stigar, kåtor, bodar, med mera. Förstås även ovärderliga naturvärden. För all framtid borta.  Vi samer som har våra traditionella marker i anslutning till kraftverksdammarna, lever med konsekvenserna varje dag i våra liv. De vidsträckta, döda stränderna. De oberäkneliga vattennivåerna. Spåren efter husgrunder. Den försvunna rödingen. Berättelserna om hur det var innan katastrofen petar och skaver i mitt nedärvda trauma. De flesta som bor i området orkar inte prata om det. Utställningen "Dränkt barndom" viker upp en flik av något obearbetat som är viktigt att avtäcka. 

*Aejlies är ett samiskt centrum och kulturinstitution beläget i Tärnaby. Aejlies är skapat AV samer FÖR samer med verksamhet som handlar om samer och samisk kultur, kulturarv, historia och nutid – sedda och förmedlade av samer själva.

*Viermie K är ett samiskt kulturpolitiskt nätverk som grundades 2019 av Aejlies, Giron Sámi Teáhter, Sameföreningen i Stockholm, Stiftelsen Gaaltije, Såhkie – Umeå sameförening och Tjállegoahte. Nätverket arbetar för att öka förståelsen och stärka det professionella kulturlivet på Sápmis svenska sida.

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev