Allmänna och särskilda villkor

Avtalspolicy Folk och Kultur – allmänna och särskilda villkor

Allmänna villkor

Vi som arrangerar Folk och Kultur tror på ett samhälle där demokratin värnas och utvecklas, där människor möter varandra med grundläggande respekt oavsett vem man är och där alla människors lika värde är självklart.

Genom att underteckna detta avtal intygar arrangören/utställaren att denna, samt eventuell underarrangör, som avser arrangera verksamhet inom ramen för Folk och Kultur arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde, enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna samt Sveriges nationella kulturpolitiska mål.

Sådana arrangemang och sammankomster som har inslag, föreläsare eller annan typ av information som förespråkar främlingsfientliga, rasistiska påståenden eller uttryck får ej genomföras inom ramen för Folk och Kultur.

Arrangör/utställare är skyldig att sanningsenligt uppge arrangemangets innehåll och inriktning. Brott mot denna regel betraktas som avtalsbrott och ger Folk och Kultur rätt att omedelbart häva avtalet, samt omgående stänga arrangemanget när kännedom om detta uppstår. Arrangör/utställare kan för sådan förseelse stängas av som arrangör/utställare på obestämd tid. Kostnader som uppkommer i samband med inställande av arrangemang på denna grund åligger arrangör/utställare.

Om presumtiv arrangör/utställare genom officiella strategidokument, praktisk tillämpning, offentliga uttalanden, klargöranden eller motsvarande, genom sin verksamhet och förhållningssätt bedöms bryta mot någon av de ovanstående bestämmelserna är detta skälig grund för Folk och Kultur att efter prövning neka arrangör/utställare.

De skickar ett beslutsunderlag till Folk och Kulturs styrgrupp som fattar det slutgiltiga beslutet. Ett nekande av en programpunkt kan ske om Folk och Kulturs styrgrupp bedömer att programpunkten bryter mot ovanstående bestämmelser, på grund av platsbrist eller för många liknande programpunkter.

Särskilda villkor för bokning och betalning av seminarier, föredrag/presentationer och workshops

Arrrangörsavgift: Alla priser ex moms

I arrangörsavgiften ingår:

– En seminarielokal under 30, 45 minuter eller 60 minuter.
– Grundteknik (PA, projektor, duk, dator, 3 mikrofoner och 1 headset)
– Synlighet på Folk och Kulturs hemsida och i program
– 1 st deltagarpass till innevarande dag
– Möjlighet att köpa deltagarpass till ett rabatterat pris.

Övriga kostnader

Eventuella tilläggsbeställningar av teknik och teknisk personal bekostas av programarrangören. Kostnader för medverkandes resor, logi och övriga kostnader (exempelvis teckenspråkstolkning) bekostas av programarrangören.

När programanmälan blir bindande

Mellan den 27-28 november meddelas arrangören om insänt programförslag kommit med i programmet. Arrangörer som fått en tid, plats och lokal tilldelad sitt programförslag bekräftar sitt deltagande genom att betala arrangörsavgiften. Faktura sänds via mail till den epost som angetts. Observera att 10 dagars betalningstid gäller. Arrangörens programanmälan blir då bindande. Folk och Kultur förbehåller sig rätten att ge den tilldelade platsen till någon annan om registrering av betalningsmetod inte inkommit inom angiven tid.

Återbetalning/återbud av seminarier eller workshop

Efter bekräftelse av medverkan, då programanmälan blivit bindande, sker ingen återbetalning av arrangörsavgifter och/eller därefter bokade tilläggsavgifter.

Särskilda villkor för anmälan av kulturarrangemang

Villkor och information

Det ä̈r kostnadsfritt att arrangera ett kulturarrangemang på Folk och Kultur. Folk och Kultur betalar inte ut arvoden till kulturarrangörer som anordnar kulturarrangemang men alla godkända kulturarrangörer får köpa deltagarpass till rabatterat pris till det antal personer som deltar i programmet (tex. kan en kvartett köpa fyra biljetter till rabatterat pris).

Mellan den 27-28 november meddelas kulturarrangörer om insänt programförslag kommit med i programmet. Kulturarrangörer som fått en tid, plats och lokal tilldelad sitt programförslag måste bekräfta sin medverkan i programmet senast den 10 december. Folk och Kultur förbehåller sig rätten att ge den tilldelade platsen till någon annan om bekräftelse inte inkommit innan dess. Vänligen observera att anmälan blir bindande när ni ger er bekräftelse på medverkan.

Teknik

All teknisk utrustning bekostas och hanteras av arrangören, men med god framförhållning kan den offereras och beställas med hjälp av Folk och Kultur.

Övriga kostnader

Eventuella tilläggsbeställningar av teknik och tekniker bekostas av kulturarrangören. Kostnader för medverkandes resor, logi och övriga kostnader (exempelvis teckenspråkstolkning) bekostas också av kulturarrangören.

Avbokning

Kulturarrangemang kan avbokas och ställas in vid oförutsedda händelser. Folk och Kultur ersätter dock inga uppstående kostnader kulturarrangören kan ha tilldragit sig i samband med avbokning/inställt kulturarrangemang.

Särskilda villkor för anmälan av utställare

Priser onsdag–fredag
I dessa priser ingår även lördagen.

Utställaryta (kvm): pris exkl. moms
2 x 2: 7 200 kr
3 x 3: 22 400 kr
5 x 4: 49 600 kr
6 x 4: 58 800 kr
8 x 5: 99 200 kr

Priser lördag
Priserna gäller för utställaryta under lördagen.

Utställaryta, kvm = pris exkl. moms
2 x 2: 2 720 kr
3 x 3: 7 120 kr
5 x 4: 18 000 kr

I utställarpaketen ingår:
– Utställaryta med el samt trådlöst Internet
– Synlighet på hemsida
– Två deltagarpass på Folk och Kultur (gäller endast onsdag-fredag)
– Möjlighet att köpa deltagarpass till ett rabatterat pris.

Kostnader för resor, logi och övriga kostnader bekostas av utställaren.

Villkor och information

Politiska partier kan ej hyra utställarplats. Som utställare på torget medverkar man antingen under onsdag–fredag eller lördagen. Väljer man att ställa ut onsdag till fredag, är man välkommen att utan extra kostnad ställa ut under lördagen.

Vid medverkan skriver arrangören/utställaren på ett avtal att denna, samt eventuell underarrangör som avser arrangera verksamhet inom ramen för Folk och Kultur, arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde här.

Sista anmälningsdag
8 december är sista anmälningsdag för Utställartorget. 

Monterprogram
En framgångsfaktor för att få besökarna att stanna, samtala, köpa och på olika sätt vistas i just er monter är att till exempel arrangera evenemang, samtal, debatter, frukostseminarium, mingel med mat och dryck och tävlingar. När din utställningsplats godkänts den 16 december, kommer det finnas möjlighet att anmäla monterprogram.

Betalning
Faktura skickas via e-post efter godkänd anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar. 

Bemanning
Utställarplatsen bemannas i enlighet med Folk och Kulturs öppettider.

Öppettider
onsdag: kl.12:30–17:30
torsdag: kl.08:30–17:30
fredag: kl.08.30–16:00
lördag: kl.09:00–16:00

Kontakt
Har du frågor om utställartorget kontakta Ismo Railisson på ismo.railisson@folkochkultur.se

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev